Други

Начална цена: 21684.48 лв. Покажи в EUR

405 кв.м., Кънчево
Стопански двор м."Манда гьол"

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Димитър Стоев Димитров
Срок: от 26.05.2020 до 26.06.2020
Обявяване на: 29.06.2020 09:00
Публикувана на: 21.05.2020 16:56

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40868.57.40 находящ се в с. Кънчево Общ. Казанлък Обл. Стара Загора по КККР,одобрени със Заповед РД-18-397/09.02.2018 г. на Изп.Директор на АГКК.Адрес на поземления имот:с. Кънчево местност „МАНДА ГЬОЛ” , с площ 405 /четиристотин и пет / кв.м..Трайно предназначение на територията:”Земеделска с НТР „Стопански двор”с номер по предходен план 057040 при съседи :ПИ с идентификатори 40868.57.51; 40868.57.39 и 40868.516.8, който имот по документ за собственост се индивидуализира като ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл.№057040 по картата за възстановената собственост на землището на с.Кънчево Общ.Казанлък ЕКАТТЕ 40868 ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛАРНИЯТ ПЛАН НА СТОПАНСКИ ДВОР с.Кънчево с площ от 405/четиристотин и пет/ кв.м , при съседи на ПИ: - ПИ № 057039 –Стопански двор ЗПСК ЕДИНСТВО ; ПИ № 000113 –Полски път Община Казанлък и ПИ 057023 –друга зелена площ Община Казанлък ВЕДНО с построената в този имот АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА със ЗП от 120.00 кв.м. –представлява масивна сграда на един етаж с функционално разпределение – коридор три канцелария , тоалетна и складово помещение със самостоятелен вход СГРАДАТА не е нанесена на КККР. Изградена е в стопански двор на бивше ТКЗС нанесена е на ОУП, а теренът не е земеделска земя съгласно чл.2 от ЗСПЗЗ Длъжникът е регистрирано лице по ЗДДС и продажбата на имота е частично облагаема сделка относно част от земята Начална цена ,от която ще започне наддаването по проданта на имота включваща терен , сгради и съоръжения - 21684,48 лв. /двадесет и една хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и четиридесет и осем стотинки/ с вкл.ДДС Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това всяка сряда и петък от 11.30ч. до 13.30 ч. през времетраенето на проданта след уговорка с ЧСИ-Д.Димитров

ЧСИ

Име: Димитър Стоев Димитров
Служебен номер: 867
Телефон: 0431 - 63291
E-mail: [email protected]
Адрес: Казанлък, ул. Иван Вазов No3, ет.2, офиси No3 и No4
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Димитър Стоев Димитров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103