Парцел

Начална цена: 587200.00 лв. Покажи в EUR

5680 кв.м., Бистрица
с. Бистрица, местност КЛЕНО

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Галин Стоянов Костов
Срок: от 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 23.06.2020 09:00
Публикувана на: 21.05.2020 19:01

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Долуподписаният Частен съдебен изпълнител ГАЛИН КОСТОВ, рег. № 924, Район на действие СГС, уведомявам интересуващите се, че по изпълнително дело № 20209240400023, насрочвам ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния недвижим имот, собственост на СИЛОТЕХ - БУЛ ООД C ЕИК 831353180, длъжник по изпълнителното дело за удовлетворяване на вземането на взискателя МАРИН ГЕОРГИЕВ БЕЛОЕВ, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6966.1958 /нула четири две три четири, точка, шест девет шест шест, точка, едно девет пет осем/, находящ се в с. Бистрица, общ. Столична, обл. София (столица), по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/03.11.2011г. На Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: с. Бистрица, район Панчарево, с площ: 5688 /шет хиляди шестстотин осемдесет и осем/ кв. метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план:013049,1958 /нула едно три нула четири девет, хиляда деветстотин петдесет и осем/, квартал: 5М /пет, буква ,,М“/, парцел: VI-1958 /шести, отреден за имот хиляда деветстотин петдесет и осем/, при съседи: 04234.6966.407 /нула четири две три четири, точка, шест девет шест шест, точка, четири нула седем/, 04234.6966.408 /нула четири две три четири, точка, шест девет шест шест, точка, четири нула осем/, 04234.6966.58 /нула четири две три четири, точка, шест девет шест шест, точка, пет осем/, 04234.6966.409 /нула четири две три четири, точка, шест девет шест шест, точка, четири нула девет/, 04234.6966.3030 /нула четири две три четири, точка, шест девет шест шест, точка, три нула три нула/, 04234.6966.406 /нула четири две три четири, точка, шест девет шест шест, точка, четири нула шест/, 04234.6966.405 /нула четири две три четири, точка, шест девет шест шест, точка, четири нула пет/, 04234.6966.404 /нула четири две три четири, точка, шест девет шест шест, точка, четири нула четири/, 04234.6966.3789 /нула четири две три четири, точка, шест девет шест шест, точка, три седем осем девет/,04234.6937.55 /нула четири две три четири, точка, шест девет три седем, точка, пет пет/, 04234.6937.56 /нула четири две три четири, точка, шест девет три седем, точка, пет шест/, който поземлен имот съглсно документи за собственост е описан като НЕУРЕГУЛИРАНО ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 5680 /пет хиляди шестстотин и осемдесет/ кв. метра, представляващо имот пл. №1958 /хиляда деветстотин петдесет и осем/, нанесен в кадастрален лист №Г-12-2-Б по данни на фирма ,,СОФГЕО“ към Столична голяма община през 1993г. и находящо се в землището на с. Бистрица в местността ,,КЛЕНО“, при граници: Надежда Георгиева Пащалийска, Александър Яначков Джорев, Деян Стоилов Тодоров и Траянка Владимирова Джелепска и който имот съгласно Решение К3-02-07 от 20.08.2018г. на МЗХГ, ОД ,,Земеделие“ гр. София, Комисия по чл. 17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ е със сменено предназначение от земеделска земя на УПИ за изграждане на жилищни сгради. Върху недвижимият имоти има вписана възбрана на ЧСИ Галин Костов рег. № 924, вписана в Служба по вписванията – София, с вх. рег. №803 и дв. вх. № 784/14.01.2020г., акт №142, том I, дело №441. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 587 200 лв. /петстотин осемдесет и седем хиляди и двеста лева/ без включен данък добавена стойност, който няма да се начислява в последствие. Проданта ще се проведе в страдата на Софийски районен съд, бул. „Цар Борис III“ № 54, от 22.05.2020г. до 22.06.2020г. и ще приключи в края на работното време на последния ден. На 23.06.2020г., в началото на работния ден, в присъствието на явилите се наддавачи, ще се състави Протокол по реда на чл. 492, ал. 1 от ГПК. Оглед на недвижимите имоти може да се извършва всеки работен ден през времетраенето на публичната продан, посочено по-горе, а книжата за проданта са на разположение на всеки, който се интересува от имотите, в канцеларията на Софийски районен съд, бул. „Цар Борис III“ № 54. До участие в търга се допускат кандидати, които представят документ за внесен депозит в размер на 10 % от обявената начална продажна цена по сметка на ЧСИ Галин Костов, а именно: банкова сметка ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД, IBAN BG68IABG74795000455802, BIC код IABGBGSF, с титуляр ГАЛИН СТОЯНОВ КОСТОВ. Документът за внесен депозит се представя в оригинал. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с думи и цифри и подава наддавателното си предложение заедно с квитанция за внесения депозит в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър.

ЧСИ

Име: Галин Стоянов Костов
Служебен номер: 924
Телефон: 02 417 00 01
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви" №97, ет. 5, ап.10
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Галин Стоянов Костов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103