Парцел

Начална цена: 161308.80 лв. Покажи в EUR

2872 кв.м., Труд
МЕСТНОСТ "ГЕРЕНА"

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Стефан Димитров Горчев
Срок: от 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 30.06.2020 10:00
Публикувана на: 22.05.2020 09:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД20198250400346 - 1) Поземлен имот с идентификатор 73242.65.34 (седем, три, две, четири, две, точка, шест, пет, точка, три, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Труд, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-76/20.11.2007 г. наизпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-141/02.02.2012 г. на началник на СГКК – Пловдив, адрес на поземления имот: местност Герена, площ: 2 872 кв. м. (две хиляди осемстотин седемдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за складова база, категория на земята при неполивни условия: 5 (пет), стар идентификатор: 73242.65.15 (седем, три, две, четири, две, точка, шест, пет, точка, едно, пет), номер по по предходен план: 65.15 (шест, пет, точка, едно, пет), парцел:  65.15 (шест, пет, точка, едно, пет) – складова база и офиси, съседи: 73242.65.33, 73242.65.35, 73242.65.25, 73242.65.14, а съгласно акт за собственост: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 73242.65.15 (седем, три, две, четири, две, точка, шест, пет, точка, едно, пет), находящ се в село Труд, ЕКАТТЕ 73242 (седем, три, две, четири, две), община „Марица“, област Пловдив по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-76/30.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК – София, в местност „ГЕРЕНА“, с площ на имота по кадастрална карта: 2 999 декара (два декара деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване: НИВА, категория: пета, при граници и съседи на имота: имот № 63.30, имот № 65.16, имот № 65.25, имот № 65.14 Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 161 308,80 лв. (сто шестдесет и една хиляди триста и осем лева и осемдесет стотинки) с включен ДДС, съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.

ЧСИ

Име: Стефан Димитров Горчев
Служебен номер: 825
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Димитров Горчев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103