Производствен имот

Начална цена: 72848.00 лв. Покажи в EUR

3588 кв.м., Момчиловци
с. Момчиловци, общ. Смолян, местност "Ляската

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Тодор Стефанов Витанов
Срок: от 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 24.06.2020 14:00
Публикувана на: 22.05.2020 09:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване „стопански двор“ с площ от 3588 /три хиляди петстотин осемдесет и осем/ кв. м., десета /10/ категория, находящ се в местността „ЛЯСКАТА“, представляващ имот с кад. № 035470 /нула, три, пет, четири, седем, нула/ по картата на землището на с. Момчиловци, Община Смолян, с ЕКАТТЕ 49014 /четири, девет, нула, едно, четири/, при граници и съседи: имот № 035472 /нула, три, пет, четири, седем, две/ - др. селскостопанска територия на Община Смолян и имот № 035482 /нула, три, пет, четири, осем, две/ - др. производствена база на „МАРС – МВ“ АД – Момчиловци. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-53/27.08.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, поземлен имот с идентификатор 49014.501.1197 /четири, девет, нула, едно, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, девет, седем/, с площ от 3585 /три хиляди петстотин осемдесет и пет/ кв. м. и адрес с Момчиловци, п.к. 4750, местност „ЛЯСКАТА“, с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за стопански двор, при съседи: 49014.501.1196, 49014.8.1 и 67965.29.171, ВЕДНО с построената в него, ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА – ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ /хале за обработка на дървен материал/, със застроена площ от 740 /седемстотин и четиридесет/ кв. м. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-53/27.08.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, сграда с идентификатор 49014.501.1197.1 /четири, девет, нула, едно, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, девет, седем, точка, едно/ със застроена площ от 436 /четиристотин тридесет и шест/ кв. м., брой етажи – 1 и преназначение – селскостопанска сграда; сграда с идентификатор 49014.501.1197.2 /четири, девет, нула, едно, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, девет, седем, точка, две/ със застроена площ от 197 /сто деветдесет и седем/ кв. м., брой етажи – 1 и преназначение – хангар, депо, гараж и сграда с идентификатор 49014.501.1197.3 /четири, девет, нула, едно, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, девет, седем, точка, три/ със застроена площ от 48 /четиридесет и осем/ кв. м., брой етажи – 1 и преназначение – селскостопанска сграда

ЧСИ

Име: Тодор Стефанов Витанов
Служебен номер: 918
Телефон: 0301 81 - 101
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Дичо Петров №38, ет. 1, офис
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Стефанов Витанов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103