Офис

Начална цена: 344542.00 лв. Покажи в EUR

177 кв.м., СОФИЯ
гр. София, район Слатина, бул. "Брюксел" № 1, местност "Летищен Комплекс София"

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Георги Цеков Николов
Срок: от 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 02.07.2020 09:00
Публикувана на: 22.05.2020 09:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Описание по нотариален акт: ЕДНОЕТАЖНА ОФИС СГРАДА, находяща се в гр. София, район "Слатина", бул. "Брюксел" № 1 /едно/, местност "Летищен комплекс София, с обща застроена площ от 178 /сто седемдесет и осем/ кв.м., с 4 /четири/ самостоятелни офиси, всеки от които от по две помещения с предверие и санитарен възел, с площ на помещенията както следва /съгласно приложения проект/: за офиси "А" и "Б", съответно от по 20.50 /двадесет цяло и петдесет стотни/кв.м. и 15,80 /петнадесет цяло и осемдесет стотни/кв.м.: за офиси "В" и "Г", съответно от 15,80 /петнадесет цяло и осемдесет стотни/ кв.м. и 14,90 /четиринадесет цяло и деветдесет стотни/кв.м., при съседи на цялата сграда по постановление за възлагане: на север- дървена барака № 3 /печатна база/, на изток- дървена барака № 7 /МТС/, юг- тревна площ и запад- сградата "Обективен контрол", заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху терен, съставляващ, съгласно заповед за одобряване на частичен застроителен и частичен регулационен план № РД- 09-50-646/04.11.1999г., изд. от Столична Община, урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVII /седемнадесети/ от квартал 2/две/, местност "Летищен комплекс София", по плана на гр. София. Описание по скица/схема: Сграда с идентификатор 68134.709.491.1 в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-85/26.11.2015г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: гр. София, район Слатина. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.709.491 Застроена площ: 177 кв.м. Брой надземни етажи: 1 Брой подземни етажи: няма данни Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни Предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда Стар идентификатор: 68134.709.18.51 Номер по предходен план: няма Собственици: 1. 121513060, Тони Консулт 97 Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 57, том LXXXIV, рег. номер 28957, дело 21292 от 16.06.2005г., издаден от Служба по Вписванията- гр. София.

ЧСИ

Име: Георги Цеков Николов
Служебен номер: 923
Телефон: 0 899 983 294
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. "Витоша" № 43, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Цеков Николов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103