Земеделска земя

Начална цена: 24660.00 лв. Покажи в EUR

36749 кв.м., Петърч
с.Петърч, община Костинброд, Софийска област, местност "Локва"

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 24.05.2020 до 24.06.2020
Обявяване на: 25.06.2020 09:00
Публикувана на: 22.05.2020 10:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ идеална част от поземлен имот с № 049096 /четиридесет и девет хиляди и деветдесет и шести/, с площ от 36.749 /тридесет и шест дка, седемстотин четиридесет и девет кв. метра/ дка, с начин на трайно ползване: "НИВА", находящ се в землището на с. ПЕТЪРЧ, местността "ЛОКВА", ЕКАТТЕ 56215, общ. Костинброд, обл. Софийска, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи на имота по скица: №049070 – нива на Сийка Тодорова Ефтимова, имот №049069 - нива на Цветанка Димитрова Рачева и др., имот №049068 - нива на Петър Георгиев Геков; имот №049003 - нива на н-ци на Благовеста и Петър Трайкови Илиеви; имот № 049004 - нива на „Костконсулт" ООД; имот №000535 – полски път на Община Костинброд; имот №049007- нива на Иван Якимов Михайлов; имот №049095-нива на Владко Велинов Владов; имот №049094-нива на Антон Кръстанов Антов; имот №000059-водостоп.съор. на МЗХ-ХМС и имот №049071 – нива на Веселинка Василева Велкова. Имотът е образуван от поземлени имоти с номера: 049089, 049037, 049087, 049088, 049091, 049090, 049093 и 049092. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 метра от двете страни до крайните проводници или на 11 метра от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 24 660 лв. /двадесет и четири хиляди шестстотин и шестдесет лева/.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103