Земеделски имот

Начална цена: 71409.60 лв. Покажи в EUR

2982 кв.м., Граф Игнатиево
общ. Марица, обл. Пловдив

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Петя Стойчева Николова
Срок: от 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 16.07.2020 10:00
Публикувана на: 22.05.2020 11:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД 20189110400472-ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17806.61.414 /едно седем осем нула шест точка шест едно точка четири едно четири/, с. Граф Игнатиево, общ. Марица, обл. Пловдив, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-4/22.01.2009г. на Изпълнителния директор, Последно изменение – със Заповед 18-10939-07.08.2014г. на Началника на СГКК – Пловдив, с адрес на поземления имот: с. Граф Игнатиев, целият с площ от 2982кв. м. /две хиляди деветстотин осемдесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, със стар идентификатор:17806.61.209 /едно седем осем нула шест точка шест едно точка два нула девет/, номер по предходен план: 61.209 /шест едно точка две нула девет/, парцел: 209 /две нула девет/, при съседи: имоти с идентификатори 17806.61.21, 17806.61.415, 17806.61.208, ВЕДНО със сградите, които попадат върху имота, а именно: СГРАДА с идентификатор 17806.61.414.2 /едно седем осем нула шест точка шест едно точка четири едно четири точка две/, със застроена площ от 350кв.м /триста и петдесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Селскостопанска сграда и СГРАДА с идентификатор 17806.61.414.3 /едно седем осем нула шест точка шест едно точка четири едно четири точка три/ със застроена площ от 158кв.м. - сто петдесет и осем квадратни метра, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Селскостопанска сграда ВЕДНО с подобренията в имота, представляващи навеси, отразени в Кадастралната карта като: СГРАДА с идентификатор 17806.61.414.1 /едно седем осем нула шест точка шест едно точка четири едно четири точка едно/, с площ от 279,00кв.м. /двеста седемдесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение Селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 17806.61.414.4 /едно седем осем нула шест точка шест едно точка четири едно четири точка четири/, с площ от 272.00кв.м. /двеста седемдесет и два квадратни метра/, брой етажи 1- един, с предназначение Селскостопанска сграда и СГРАДА с идентификатор 17806.61.414.5 /едно седем осем нула шест точка шест едно точка четири едно четири точка пет/, с площ от 54,00 кв.м. /петдесет и четири квадратни метра/, брой етажи:1 /един/, с предназначение Селскостопанска сграда, който имот съответства по документ за собственост на: ПАРЦЕЛ №209 /двеста и девети/, с площ от 2,981кв.м. /два декара деветстотин осемдесет и един квадратни метра/ по регулационния план на Стопански двор с. Граф Игнатиево, община Марица, обл, Пловдив, ВЕДНО с построения в имота СЕЛСКОСТОПАНСКИ ОБЕКТ – СГРАДА КРАВАРНИК с РЗП от 497кв.м. /четиристотин деветдесет и седем квадратни метра/, при граници на парцела: парцел №208, парцел №225, паянтова ограда и пътна граница, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в имота. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 71 409.60 лева (седемдесет и една хиляди четиристотин и девет лева и шестдесет стотинки), съставляваща 90% от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК

ЧСИ

Име: Петя Стойчева Николова
Служебен номер: 911
Телефон: 032 539 933
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, гр. Пловдив, ул. Йоаким Груев №39 А, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петя Стойчева Николова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 1240
  • Продажба на МПС: 188
  • Продажба на имущество: 114