Земеделска земя

Начална цена: 28800.00 лв. Покажи в EUR

5788 кв.м., Алдомировци
с.Алдомировци, община Сливница, Софийска област

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 25.05.2020 до 25.06.2020
Обявяване на: 26.06.2020 09:00
Публикувана на: 22.05.2020 12:39

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 00223.261.47, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-47/03.06.2016г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменене със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност Слатина, площ: 5787 кв.м., трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 261047 при съседи по скица: 00223.261.48, 00223.261.19, 00223.261.20, 00223.261.13, 00223.261.2, 00223.261.39, 00223.261.53, 00223.261.16 и с описание по документ за собственост Горско стопанска територия с площ от 5.788 дка (пет декара седемстотин осемдесет и осем кв.м.), представляваща реална част от горско стопанска територия с площ от 8.682 дка (осем дка и шестстотин осемдесет и два дка), десета категория, местност „Слатина“, имот №261047 по картата на землището, съставляваща част от имот пл.номер по плана на земеразделяне на с.Алдомировци, при граници/съседи на реалната част №261048 Гор.стоп.територия на Георги Петров Модков, №261002 -Гор.стоп.територия насл. на Добрена Димитрова Василева Начева, №261039 Горско пасище на ИЗГ-ДА, №261016-Гор.стоп.територия насл. на Димитър Дойчев Йончев и №000180 – Полски път на Община Сливница. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 28 800 лв. /двадесет и осем хиляди и осемстотин лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки делничен ден през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в с.Алдомировци, община Сливница, Софийска област.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103