Парцел

Начална цена: 136130.40 лв. Покажи в EUR

97289 кв.м., Аспарухово
00789.41.12

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 25.05.2020 до 25.06.2020
Обявяване на: 26.06.2020 14:20
Публикувана на: 22.05.2020 13:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ДРУГ ВИД НИВА с идентификатор 00789.41.12 /нула нула седем осем девет точка четири едно точка едно две/ с площ от 97 289 /деветдесет и седем хиляди двеста осемдесет и девет/ квадратни метра, находяща се в землището на с. Аспарухово, община Дългопол, Варненска област, ЕКАТТЕ 00789 /нула нула седем осем девет/, в местността "НОВО УСОЕ", четвърта категория на земята, с трайно предназначение земеделска територия, съставляваща поземлен имот със стар номер 041012 /нула, четири, едно, нула, едно, две/ по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. № 3001 от 26.05.2005 Акт № 4, том VII, дело № 1448/2005 г. на Служба по вписванията гр. Провадия, а по кадастралната карта на с. Аспарухово, одобрена със заповед 300-5-73 от 22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед КД-14-03-131/15.06.2005 г. на началника на Служба по кадастъра - Варна, с нов идентификатор 00789.41.12/ нула нула седем осем девет точка четири едно точка едно две/, при граници и съседи по скица : поземлени имоти №№ 00789.41.49 , 00789.41. 13, 00789.42.11 , 00789.41.46, 00789.41.44. На осн. чл. 485 вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 136 130,40 /сто тридесет и шест хиляди сто и тридесет лева и четиридесет ст./ лева.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103