Парцел

Начална цена: 241029.60 лв. Покажи в EUR

165878 кв.м., Аспарухово
00789.45.32

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 25.05.2020 до 25.06.2020
Обявяване на: 26.06.2020 14:20
Публикувана на: 22.05.2020 13:11

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ с идентификатор 00789.45.32 /нула нула седем осем девет точка четири пет точка три две/ с обща площ от 165 878 /сто шестдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и осем/ квадратни метра, находящо се в землището на с. Аспарухово, община Дългопол, Варненска област, ЕКАТТЕ 00789 /нула нула седем осем девет/, в местността "ТРЪНЛИВАТА СТОКА", седма категория на земята, с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер 045032 /нула, четири, пет, нула, три, две/по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. № 3001 от 26.05.2005 г., Акт № 4, том VII, дело № 1448/2005 г. на Служба по вписванията гр. Провадия, а по кадастралната карта на с. Аспарухово, одобрена със заповед 300-5-73 от 22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед КД-14-03-131/15.06.2005 г. на началника на Служба по кадастъра - Варна, с нов идентификатор 00789.45.32 /нула, нула, седем, осем, девет, точка, четири, пет, точка, три, две/, при граници и съседи по скица : поземлени имоти с идентификатори № 00789.45.25, 00789.45.27, 00789.45.45, 00789.45.71, 00789.45.28, 00789.45.44, 00789.45.33, 00789.45.34, 00789.45.51, 00789.45.50, 00789.45.49, 00789.45.47, 00789.45.48, На осн. чл. 485 вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 241 029,60 /двеста четиридесет и една хиляди двадесет и девет лева и шестдесет ст./ лева.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103