Склад

Начална цена: 59648.00 лв. Покажи в EUR

170 кв.м., ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Силвия Велчева Косева
Срок: от 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 30.06.2020 09:30
Публикувана на: 22.05.2020 13:56

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 10447.515.108.2.22 (едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, едно, пет, точка, едно, нула, осем, точка, две, точка, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Велико Търново, одобрени със Заповед РД-18-86/19.09.2008 г, на изпълнителния директор на АГКК, изграден на основание Разрешение за строеж № 945 от 02.12.2008 год. на Община В. Търново, за корекция към основен Проект „Жилищна и търговска сграда“, секция "А" и "Б" - Промяна на предназначението на помещения на кота – 3,40 /минус три цяло и четиридесет стотни/ към Разрешение за строеж № 507/31.07.2006 г. с административен адрес: п.к. 5000, град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ № 22, вх. Б, ет. 1, който самостоятелен обект се намира на кота -3,40 /минус три цяло и четиридесет стотни/ в сграда 2 /две/ с Разрешение за ползване № ДК-07-86/26.10.2009 г., разположен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.515.108 (едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, едно, пет, точка, едно, нула, осем) с предназначение – СКЛАД, със застроена площ 169,70 квадратни метра (сто шестдесет и девет цяло и седемдесет стотни квадратни метра), състоящ се от склад, помещение за производствена дейност, малък офис и санитарен възел, при съседни самостоятелни обекти в сградата по Схема № 3821/18.06.2010 г. на СГКК Велико Търново: на същия етаж: имот с идентификатор 10447.515.108.2.19, имот с идентификатор 10447.515.108.2.20 и имот с идентификатор 10447.515.108.2.21; под обекта - имот с идентификатор 10447.515.108.2.14, имот с идентификатор 10447.515.108.2.13, имот с идентификатор 10447.515.108.2.12, имот с идентификатор 10447.515.108.2.11, имот с идентификатор 10447.515.108.2.10, имот с идентификатор 10447.515.108.2.9, имот с идентификатор 10447.515.108.2.8, имот с идентификатор 10447.515.108.2.7, имот с идентификатор 10447.515.108.2.6 и имот с идентификатор 10447.515.108.2.5; над обекта: имот с идентификатор 10447.515.108.2.25, имот с идентификатор 10447.515.108.2.27, имот с идентификатор № 10447.515.108.2.26, заедно с 3,60% (три цяло и шестдесет стотни процента) идеални части от общите части на сградата и съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.515.108 (едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, едно, пет, точка, едно, нула, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Велико Търново, одобрени със Заповед РД – 18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, а по документ за собственост имотът е при фактически граници: север – стълбищна клетка и жилищна част, юг – ул. „Димитър Благоев“, запад – гараж, изток – подход към склад и офиси, долу – маневрено хале подземни гаражи на кота – 6,20.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Силвия Велчева Косева
Служебен номер: 809
Телефон: 062 - 605080
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Цанко Церковски No 38, вх.В
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Силвия Велчева Косева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103