Други

Начална цена: 41000.00 лв. Покажи в EUR

5200 кв.м., Победа
ВИНАРСКА ИЗБА

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 16.07.2020 09:00
Публикувана на: 23.05.2020 14:51

Сканирано обявление:

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 и сл. ГПК от 15.06.2020.2019г.до 15.07.2020г. ще се проведе ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело №.20138780400232, в сградата на РС-Ямбол, като на 16.07.2020 г. в 9.00 ч. в зала на РС Ямбол ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти, с цел удовлетворяване вземането на АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ООД, а именно: Поземлен имот № 585 в кв.46 по плана на с. Победа общ.Тунджа, обл.Ямболска, представляващ празно дворно място, цялото от 740квм, при граници: път, ПИ №ІV-429,ПИ №VІ-586 и Поземлен имот № 587 с площ от 4460кв.м., извън строителните граници на селото, при граници: път, от трите страни-мера, заедно с построеното в имота предприятие ”ВИНАРСКА ИЗБА С ОЦЕТЕН ЦЕХ”, състоящо се от осем масивни сгради с обща застроена площ 645 кв.м., както следва: административна част, покрит склад - ЗП 40.50 кв.м., общ склад /помещение за варене на ракия/ - ЗП 122.50 кв.м., бетонови резервоари - ЗП 137.20 кв.м., двуетажна масивна сграда - работни помещения - ЗП 147.60 кв.м., складова част с битови помещения – 180 кв.м., битова част с работилница - ЗП 50 кв.м. и надстройка на административна част - ЗП 175 кв.м., както и всички подобрения в имота - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 41000 лв. /четиридесет и една хиляди лева/ без ДДС, като 9404 лв. са облагаема с ДДС доставка . Имотът е собственост на „Еколайф-09”ЕООД, за него вписана ипотека и е наложена възбрана в полза на взискателя за 350000, както и лихви, такси и разноски. Имотът, предмет на публична продан, е нанесен в кадастралната карта с различни от посочените в обявлението площ и граници, не са нанесени сградите, като поземления имот е със статут на земеделска земя - нива. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, ,което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-15.07.2020г. -17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете. Гр.Ямбол, 22.05.2020г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 805
  • Продажба на МПС: 144
  • Продажба на имущество: 100