Други

Начална цена: 269904.00 лв. Покажи в EUR

4000 кв.м., Зимница
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-215, 216– с предназначение „цех за производство на сандвич-панели“, с площ от 4000 кв. метра и сгради

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 16.07.2020 09:00
Публикувана на: 23.05.2020 15:21

Сканирано обявление:

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд, обявявам на заинтересованите, че съгл.чл.487 ГПК от 15.06.2020.2019г.до 15.07.2020г. ще се проведе ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело №20188780400343, в сградата на РС-Ямбол, като на 16.07.2020 г. в 9.00 ч. в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на Райфайзенбанк България ЕАД, а именно: 1. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с.Зимница, общ.Стралджа, обл.Ямбол, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-215, 216– с предназначение „цех за производство на сандвич-панели“, с площ от 4000 кв. метра по доказателствен акт и с площ от 4200 квадратни метра по скица, в кв.3 по плана на селото, при граници: улица, УПИ II-214, УПИ VI-213, улица, УПИ IV-217, ведно с построените в имота: 1. ХАЛЕ ЕЛЕКТРОЖЕННО със застроена площ от 288 квадратни метра, едноетажно; 2. ГАРАЖНИ КЛЕТКИ със застроена площ от 162 кв. метра и извършено досторояване през 2008 г.; 3. РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА със застроена площ от 336 кв. метра, едноетажна, 5. БОБИНАЖЕН ЦЕХ със застроена площ от 288 кв. метра, едноетажен; 6. АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА със застроена площ от 192 кв. метра, двуетажна; 7. СГРАДА –ПОРТИЕРНА със застроена площ от 25 кв. метра, едноетажна и 8. АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА с площ от 2 400 кв. метра, заедно с всички подобрения в имота по смисъла на чл. 92 от Закона за собствеността; - Цената, от която ще започне проданта, съгл. чл. 485 ГПК е в размер на 224920 лв. /двеста двадесет и четири хиляди деветстотин и двадесет лева/ без ДДС, или с ДДС - 269 904 лева. Имотът е собственост на „МКМ-БГ ГРУП” ЕООД, за имота е учредена договорна ипотека в полза на взискателя по делото Райфайзенбанк България ЕАД, вписана в Сл Вписвания Ямбол на 11.12.2007 г., подновена на 08.12.2017 г., наложена е възбрана в полза на взискателя по делото вписана в Сл Вписвания Ямбол на 01.03.2018 г. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно за всяка една позиция от обявлението за продажба. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-15.07.2020г. -17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете. Гр.Ямбол, 22.05.2020г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 805
  • Продажба на МПС: 144
  • Продажба на имущество: 100