Парцел

Начална цена: 21546.00 лв. Покажи в EUR

1294 кв.м., Белица
обл. Благоевград, ул. "Димо Хаджидимов"13

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Георги Николов Цеклеов
Срок: от 19.03.2012 до 19.04.2012
Обявяване на: 20.04.2012 09:30
Публикувана на: 16.03.2012 09:49
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Предмет на продажбата е Поземлен имот с идентификатор 03504.404.1316, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/01.04.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Белица, Благоевградска област, ул.”Димо Хаджидимов” № 13 с площ от 1294 кв.м. /хиляда двеста деветдесет и четири квадратни метра/ ,трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване : за хранително-вкусовата промишленост, номер по предходен план: 1316,1265,21, квартал 72, при съседи: 03504.404.2174, 03504.404.950, 03504.404.2066, 03504.404.2127, 03504.403.1334 при цена, от която ще започне проданта 21 546.00 (двадесет и една хиляди петстотин четиридесет и шест) лева. Имотът се намира се на 500 м от центъра на гр. Белица. Оградата е метална върху ивичен фундамент с дължина 50 м. и масивна с дължина 25 м. Върху имота има построени две сгради. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.

Екстри

  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Георги Николов Цеклеов
Служебен номер: 702
Телефон: 0747 – 80809; 0 89 456 8077
E-mail: geor[email protected]
Адрес: Разлог, ул. Бяла река No14
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.georgitsekleov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Цеклеов

Актуални обяви