Тип Имущество
Други вещи
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Девня
СРОК
от 20.11.2021 до 20.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.12.2021 09:00
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Изпълнително дело №: 20217110400749

Изходящ №: 28268 / 17.11.2021 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от   г. до г. в сградата на , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 20.11.2021 до 20.12.2021 г., на следнатата движима вещ, собственост на длъжника по делото NIKA FORTUNE SHIPPING S.A., Global Plaza Tower, Calle 50, 20th Floor Suite D&E, Panama City, Panama, в полза на ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД и ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП по изп.дело № 20217110400749 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно:

Моторен кораб "Ника Форчън" /"Nika Fortune"/, с IMO № 8933095, позивни Т8А2041, 1861 бруто тона, плаващ под флага на Република Палау. Пристанище на регистрация: MALAKAL HARBOR. Със следните данни: Length - 84.94, Breadth - 12, Depth - 5.80, Deadweight /tons/ - 2803, Gross Tonnage - 1861, Net Tonnage - 560, Year of Built - 1986, Vessel Type - GENERAL CARGO, Builders and Place of Build - YUGOSLAVIA, LYUBLYANY, YUGOSLAVIA, Material - STEEL, № of Engine - 2, Type of Engine - DIESEL, Engine Maker - B&W MAN DIESEL, Main Engine Power /kw/ - 920, собственост на NIKA FORTUNE SHIPPING S.A., Global Plaza Tower, Calle 50, 20th Floor Suite D&E, Panama City, Panama.

Върху вещта има наложени възбрани и запори в полза на ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД и ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП по изп. дело/а.

На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 458 500 /четиристотин петдесет и осем хиляди и петстотин/ лева.

Интересуващите се от вещта могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РС гр. Девня, всеки присъствен ден от 20.11.2021 г. до 20.12.2021 г.от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат вещта могат да сторят това след предварителна уговорка

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, IBAN BG34 UNCR 7000 1520 1276 83, BIC код UNCRBGSF, по изп.дело 20217110400749.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РС гр. Девня всеки делничен ден от понеделник до петък от  20.11.2021 г. до 20.12.2021 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение.

Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни.

За търговските дружества, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

На 21.12.2021 г. от 14.00 частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РС гр. Девня, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

Даниела Здравкова Петрова-Янкова
РЕГ. № ЧСИ
711
Всички обяви за имущество на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 645900