Тип Имущество
Машини и съоръжения
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Щръклево
СРОК
от 01.07.2024 до 01.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 09:00
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

10837 / 04.06.2024

Изпълнително дело №: 20248330400174

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следното имущество, обект на принудително изпълнение по делотоо, собственост на ПЧЕЛАРСКИ ЦЕНТЪР РУСЕ ЕООД, а именно:

      СУШИЛНА КАМЕРА ЗА ДЪРВЕСИНА С ИНВ. НОМЕР 0000000030, представляваща: Камера "Бенеко" тип МКД за сушене с вместимост 30 куб.м. бичен дървен материал, с котелна инсталация включваща: 1.Камера тип МКД-4, номер 30-50, година на производство 2020; 2.Вентилационно-нагревателна секция - Осъществява загряването, овлажняването, изсушаването и циркулацията на вторичен топлоносител - топъл въздух; 3. Котел ПК-100, Бенеко ПК-350, номер 60, година на производство 2019 с максимална мощност 120 KW; 4. Електрическа мрежа - автоматично управление с микропроцесорен контролер DC 2003, производител Бенеко; Главно табло котел GP2012 IndustrEL LE и Ниворегулатор за котел, производител Вектор 1, комплектован със специализирани сонди за високо налягане и температура.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 16830.00 лв.

учреден: Особен залог в полза на взискателя УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД /Сделка № 2022080901973/, вписан на 09.08.2022г; Особен залог в полза на "ПроКредит Банк (България)" ЕАД /Сделка № 2020082401862/, вписан на 24.08.2020г; Особен залог в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД /Сделка № 2019061402525/, вписан на 14.06.2019г

 

Определям всеки Понеделник и Сряда от 15.00 до 17.00 ч. за оглед

  • Срок за регистрация: от 01.07.2024 г. до 17,00 часа на 01.08.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 06.08.2024 09:00 КРАЙ:12.08.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 01.08.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имущество на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 5 юни 2024 г. в 16:32 часа
ЛИНИЯ ЗА ЧЕТИРИСТРАННА ОБРАБОТКА НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ
55 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Щръклево
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 01.07.2024 до 01.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 09:00
Публикувано на 7 юни 2024 г. в 14:05 часа
Инсталация за компостиране на животински и растителни отпадъци
98 991.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Караманово
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 07.07.2024 до 07.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.08.2024 09:00
Публикувано на 5 юли 2024 г. в 14:31 часа
ХРАНИТЕЛНА и ПОИЛНА ЛИНИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОКОШКИ
5 202.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сандрово
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 22.07.2024 до 22.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.08.2024 10:00