ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
7
ПЛОЩ
179.52 кв.м
Населено място
гр. София
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 04.12.2020 до 04.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.01.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична Община, район ’’Овча купел", ул. "Промишлена № 5, в изградената жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № VI- 249 (шести, образуван за имот с планоснимачен номер двеста четиридесет и девет), квартал 3 а (трети- "а") по плана на гр. София, местността ж.к. "Овча Купел"- 2, одобрен със Заповед № РД- 09- 50- 627 /25.11.1997г., изм. със ЗАПОВЕД № РД- 09- 173/23.07.2008г., целият с площ съгласно нотариален акт от 1030 кв.м. (хиляда и тридесет кв.м.), а съгласно скица с площ от 1064 кв.м. (хиляда шестдесет и четири квадратни метра), при граници: У ПИ № VII- 863 (седми, образуван за имот с планоснимачен номер осемстотин шестдесет и три), УПИ № V- 64 (пети, образуван за имот планоснимачен номер шестдесет и четири), улица и ПИ 188- предвиден за улица, а именно:АПАРТАМЕНТ № 16 (шестнадесет) на таванския етаж, кота + 20,20м. (плюс двадесет метра и двадесет сантиметра), със застроена площ от 179,52 кв.м. (сто седемдесет и девет цяло и петдесет и две стотни квадратни метра), състоящ се от: входно антре, коридор, дневна- трапезария и кухня, три спални, тоалетна, две бани и две тераси, при граници: юг- апартамент № 17, изток- улица, от север- УПИ V- 64 и от запад- стълбищна клетка на сградата, двор и асансьор, заедно с прилежащото към него МАЗЕ № 2 (две), находящо се в сутерена на сградата, на кота - 2.80 м. (минус два метра и осемдесет сантиметра) с полезна площ от 2,88 кв.м. (две цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра), при граници: коридор, мазе № 3, мазе № 11 и рампа, заедно с 3, 1750 % (три цяло и хиляда седемстотин и петдесет десетохилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот. Описание по кадастър: Самостоятелен обект с идентификатор 68134.4333.249.1.16, находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София /столица/, район Овча купел, жк. Овча купел, ул. Промишлена № 29, на VII /седми/ етаж по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/15.07.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР. Самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4333.249, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива: 1, с площ от 179.52 /сто седемдесет и девет цяло петдесет и две десети/ кв.м., ЗАЕДНО с прилежащите: мазе № 2 /две/, с площ от 2.88 /две цяло осемдесет и осем стотни/ кв.м., заедно с 3.1750% /три цяло хиляда седемстотин и петдесет десетохилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 68134.4333.249.1.17, под обекта - 68134.4333.249.1.44, 68134.4333.249.1.13, над обекта – няма.

Мариян Николов Петков
РЕГ. № ЧСИ
851
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул. "Неофит Рилски" 43, ет.2
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9873804
Мобилен телефон
0895770288
уебсайт
Публикувано на 27 октомври 2020 г. в 14:39 часа
Многостаен апартамент
151.00 кв.м
230 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
бул. Тодор Каблешков № 53, вх.В, ет.2, ап. В206
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 30.10.2020 до 30.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.12.2020 09:00
Публикувано на 4 ноември 2020 г. в 15:30 часа
Многостаен апартамент
114.49 кв.м
289 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
: гр. София, район Слатила, Благородна №1, вх.А
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Никола Костадинов Попов
СРОК
от 08.11.2020 до 08.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2020 09:00
Публикувано на 6 ноември 2020 г. в 14:43 часа
Многостаен апартамент
113.10 кв.м
170 980.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
улица "Прохлада" №2, вх."А", ет.4
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Благоев Якимов
СРОК
от 10.11.2020 до 10.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.12.2020 09:00
Публикувано на 6 ноември 2020 г. в 17:19 часа
Многостаен апартамент
110.05 кв.м
363 160.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, р-н Лозенец, ул. Горски пътник №42, ет.1, офис 1
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 12.12.2020 до 12.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.01.2021 09:00