ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
105.00 кв.м
Населено място
с. Кошарна
Адрес
ИД 36/2014г. - с. Кошарна, общ Сливо поле, ул. Васил Левски № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 07.12.2020 до 07.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.01.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 07.12.2020 г. до 07.01.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, недвижим имот, собственост на САШО ВАСИЛЕВ РУСЕВ и ВЕЛИЧКА ИВАНОВА РУСЕВА, обезпечили задълженията на „ФЕМИЛИ 1“ ЕООД, а именно:

         ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в с. Кошарна, общ. Сливо поле, обл. Русе, по ул. „Васил Левски“ № 1 /едно/, със застроена площ от 105 кв. м. /сто и пет квадратни метра/, с вътрешни стълбища и изба под част от сградата, както и второстепенна сграда в двора, построени по силата на отстъпено право на строеж върху общински УПИ XVI /шестнадесет римско/, в квартал 46 /четиридесет и шест/, по регулационния план на село Кошарна, общ. Сливо поле, обл. Русе, одобрен със Заповед № 365/15.12.1988 г. На кмета на общината, целия с площ 1300 кв.м. /хиляда и триста квадратни метра/, при граници и съседи: селски път, УПИ XV и ул. „Васил Левски“

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 16 960.00 лв.

вписана Възбрана и учредена Договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, подновена 2017г.

Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота,

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 07.01.2021 г., участвалите в публичната продан на 08.01.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 21 октомври 2020 г. в 15:20 часа
Къща
1 755.00 кв.м
2 554.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Пейчиново
Адрес
УЛ. РИЛА № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 02.11.2020 до 02.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2020 09:00
Публикувано на 29 октомври 2020 г. в 12:02 часа
Къща
810.00 кв.м
7 483.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горно Абланово
Адрес
с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе, по ул. Панайот Волов № 43
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 17.11.2020 до 17.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.12.2020 09:00
Публикувано на 29 октомври 2020 г. в 12:37 часа
Къща
530.00 кв.м
28 694.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Червен
Адрес
Тежести върху имота: учредено безвъзмездно право на ползване село Червен, ул. Панайот Волов № 3
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 17.11.2020 до 17.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.12.2020 09:00
Публикувано на 29 октомври 2020 г. в 15:50 часа
Къща
1 787.00 кв.м
3 089.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Босилковци
Адрес
1/2 идеална част от имота в с. Босилковци, общ. Бяла, обл. Русе
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 16.11.2020 до 16.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.12.2020 09:00