ПЛОЩ
738.00 кв.м
Населено място
с. Широково
Адрес
ИД 1246/2016г. - с . Широково, общ. Две могили
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 20.12.2020 до 20.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.12.2020 г. до 20.01.2021 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на КОЙЧО ТОДОРОВ ПЕЙЧЕВ, а именно:

      ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Широково, общ. Две могили, обл. Русе, цялото с площ от 738 кв.м. /седемстотин тридесет и осем квадратни метра/, с неуредени сметни отношения за придаващите се по регулация 46 кв.м. /четиридесет и шест квадратни метра/, съставляващо парцел VII – 75 /седем римско тире седем пет арабско/, в квартал 24 /двадесет и четири/ по регулационния план на с. Широково, общ. Две могили, обл. Русе, а по скица № 11 от 23.01.2009г. УПИ VII-73 /седем римско тире седем три арабско/, в квартал 24 /двадесет и четири/ от 783 кв.м. /седемстотин осемдесет и три квадратни метра/. Имотът посочен в скицата е идентичен с имота, посочен в НА № 198, том 1, н.д.№ 471/1990 г. на БРС, а именно: VII-73. Ведно с ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от построената в имота полумасивна сграда, представляваща ЖИЛИЩЕ – КЪЩА, с РЗП, вкл. обсл. части - 68 кв.м. /шестдесет и осем квадратни метра/ - съгласно скица, а съгласно Декларация по чл. 14 от ЗМДТ - ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА – ОБОР, с РЗП, вкл. Обсл. Части – 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/; ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА – МАЗА, с РЗП, вкл. Обсл. Части – 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/; ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА – НАВЕС, с РЗП, вкл. Обсл. Части – 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/. При граници: от три страни улици и Димитър Славов Цвятков.

ЦЕНА: 1 728.00 лв.

вписана Възбрана в полза на "Топлофикация Русе" ЕАД

Определям всеки понеделник и четвъртък от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва в края на работното време на съда на 20.01.2021 г., участвалите в публичната продан на 21.01.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 9 ноември 2020 г. в 17:02 часа
Парцел с къща
698.00 кв.м
6 050.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Две могили
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 16.11.2020 до 16.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.12.2020 09:00
Публикувано на 11 ноември 2020 г. в 14:08 часа
Парцел с къща
975.00 кв.м
31 691.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ветово
Адрес
ИД 813/2018г. - гр. Ветово, ул. Бузлуджа № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 07.12.2020 до 07.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.01.2021 10:00
Публикувано на 13 ноември 2020 г. в 08:22 часа
Парцел с къща
1 800.00 кв.м
2 370.24 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Пейчиново
Адрес
ул. Ангел Ангелов № 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 13.12.2020 до 13.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.01.2021 09:00
Публикувано на 13 ноември 2020 г. в 08:32 часа
Парцел с къща
1 980.00 кв.м
1 852.56 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Пейчиново
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 13.12.2020 до 13.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.01.2021 09:00