ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
33.52 кв.м
Населено място
гр. Сливен
Адрес
гр. Сливен, ул. Генерал Кирил Ботев № 11, ет. 0
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Павел Иванов Георгиев
СРОК
от 21.11.2020 до 21.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.12.2020 16:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.530.186.1.17 /шестдесет и седем хиляди
триста тридесет и осем точка петстотин и тридесет точка сто осемдесет и шест точка едно точка
седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, общ. Сливен, обл.
Сливен, одобрени със заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра, изменена със
Заповед № КД-14-20-314/23.07.2009г. на началника на СГКК – Сливен, попадащ в сграда № 1 /едно/,
разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.530.186 /шестдесет и седем хиляди триста
тридесет и осем точка петстотин и тридесет точка сто осемдесет и шест/, адрес: гр. Сливен, ул. „Ген.
Кирил Ботев“ № 11, ет. 0, обект 17, предназначение на обекта: за офис, брой нива на обекта: 1/едно/,
с площ 33,52 кв.м. /тридесет и три цяло петдесет и две стотни квадратни метра/, при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект № 67338.530.186.1.18 /шестдесет и седем
хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и тридесет точка сто осемдесет и шест точка едно
точка осемнадесет/ и обект № 67338.530.186.1.16 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем
точка петстотин и тридесет точка сто осемдесет и шест точка едно точка шестнадесет/, под обекта:
обект № 67338.530.186.1.32 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и
тридесет точка сто осемдесет и шест точка едно точка тридесет и две/; над обекта: обект №
67338.530.186.1.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и тридесет точка
сто осемдесет и шест точка едно точка едно/, ведно с припадащите се части от общите части на
сградата и съответните части от правото на строеж върху терена.

Павел Иванов Георгиев
РЕГ. № ЧСИ
837
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливен, ул.”Д-р Константин Стоилов" № 1
Окръжен съд
Сливен
Телефон
044 633049
Мобилен телефон
0898571502
Публикувано на 26 октомври 2020 г. в 16:47 часа
Търговски имот
66.52 кв.м
34 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сливен
Адрес
гр. Сливен, ул. Иван Вазов № 17, ет. 0, ателие № 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Павел Иванов Георгиев
СРОК
от 30.10.2020 до 30.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.12.2020 16:00
Публикувано на 26 октомври 2020 г. в 16:47 часа
Търговски имот
58.81 кв.м
34 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сливен
Адрес
ул. Иван Вазов № 17, ет. 0, ателие 3
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Павел Иванов Георгиев
СРОК
от 30.10.2020 до 30.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.12.2020 09:00
Публикувано на 16 ноември 2020 г. в 11:14 часа
Търговски имот
833.00 кв.м
264 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сливен
Адрес
КВ.РЕЧИЦА
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 17.11.2020 до 17.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.12.2020 16:15
Публикувано на 18 ноември 2020 г. в 16:54 часа
Търговски имот
83.00 кв.м
58 219.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сливен
Адрес
ГР. СЛИВЕН, КВ. СТОЯН ЗАИМОВ БЛ. 71, Е 1, ОБЕКТ 45
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Павел Иванов Георгиев
СРОК
от 21.11.2020 до 21.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.12.2020 16:00