ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
2
ПЛОЩ
107.82 кв.м
Населено място
гр. Петрич
Адрес
ул. "Кожух" №20, ет. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мартин Боянов Кацарски
СРОК
от 27.11.2020 до 29.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.12.2020 13:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.601.616.1.2 (нула петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и едно, точка, шестотин и шестнадесет, точка, едно, точка, две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Петрич, област Благоевград, одобрена със заповед №РД-18-70/14.12.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с административен адрес: град Петрич, ПК: 2850 (две хиляди осемстотин и петдесет), ул. "Кожух" №20 (двадесет), ет. 2 (две), намиращ се в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 56126.601.616 (нула петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и едно, точка, шестотин и шестнадесет), с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с брой нива на обекта - 1 (едно), с посочена в документа площ: без данни, прилежащи части: 24.4054 % (двадесет и четири цяло, четири хиляди и петдесет и четири десетохилядни процента) идеални части от правото на строеж, Мазе №1 (едно) и таванско помещение №3 (три) и при съседни самостоятелни обекти - на същия етаж: няма; под обекта: №56126.601.616.1.1 (нула петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и едно, точка, шестотин и шестнадесет, точка, едно, точка, едно), над обекта: №56126.601.616.1.3 (нула петдесет и шест хиляди, сто двадесет и шест, точка, шестотин и едно, точка, шестотин и шестнадесет, точка, едно, точка, три), който самостоятелен обект по документ за собственост - нотариален акт за дарение на недвижим имот №5, том II, дело № 310/1991 г. на РС - Петрич, представлява ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ №2 (втори), със застроена площ, съгласно одобрен архитектурен проект от 107.82 кв. м (сто и седем цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра), на II (втори) жилищен етаж, построен в ЖСК "Секция Б", в квартал 32 (тридесет и втори), по плана на град Петрич, състоящ се от три стаи и кухня, ведно с таванско помещение №3 (три), а така също и мазе №1 (едно), и 24.4054% (двадесет и четири цяло, четири хиляди и петдесет и четири десетохилядни процента) идеални части от правото на строеж, находящ се на ул. "Кожух" №20 (двадесет).

Мартин Боянов Кацарски
РЕГ. № ЧСИ
891
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, пл. "Преображение" № 7, ет.3
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80012
Мобилен телефон
0899564090
уебсайт
Публикувано на 2 ноември 2020 г. в 14:20 часа
Тристаен апартамент
64.81 кв.м
37 294.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
м. Грамадето, АК "ЕМЕРАЛД"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 03.11.2020 до 03.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.12.2020 15:00
Публикувано на 2 ноември 2020 г. в 14:52 часа
Тристаен апартамент
92.85 кв.м
44 583.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
м. "Кукурево", вх.7D, ет.2, ап.48
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 03.11.2020 до 03.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.12.2020 09:00
Публикувано на 3 ноември 2020 г. в 15:15 часа
Тристаен апартамент
82.05 кв.м
33 865.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сандански
Адрес
ул. "Димитър Икономов" №4, ет.2
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 04.11.2020 до 04.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.12.2020 13:00
Публикувано на 5 ноември 2020 г. в 11:21 часа
Тристаен апартамент
80.10 кв.м
42 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
гр. Разлог местност "Кукурево"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Борис Исталянов Велинов
СРОК
от 09.11.2020 до 09.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2020 15:00