ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
69.98 кв.м
Населено място
гр. Сандански
Адрес
гр. Сандански
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 29.12.2020 до 29.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.02.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Южен апартамент със застроена площ от 69.98 кв.м., при съседи на апартамента: северно жилище, находящ се на трети жилищен етаж от четириетажната масивна жилищна сграда с магазини за промишлени стоки, построена съгласно одобрени инвестиционни проекти № 51 от 09.05.2005 год. и разрешение за строеж № 55 / 11.05.2005 год. на Главния архитект на Община Сандански, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII А, имот с планоснимачен № 2327, в квартал 4 по застроителния и регулационен план на гр.Сандански ж.к.Спартак, одобрен със Заповед № 79 / 2000 г. и Заповед № 66 / 2003 г. на Кмета на Община Сандански, целият урегулиран поземлен имот с площ от 210 кв.м., при граници и съседи на урегулирания поземлен имот по нотариален акт: УПИ XI – за търговски комплекс и УПИ VII – 2312 от същия квартал, а по скица № 1089 / 26.09.2008 год. издадена от Община Сандански: Улица, УПИ XI за търговски комплекс и УПИ VII – 2312 от същия квартал, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на жилищната сграда и от правото на строеж върху мястото, който имот съобразно схема по кадастралната карта, представлява: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.302.6022.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 80 / 11.11.2009 год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; адрес на имота: гр.Сандански п.к. 2800, ж.к.Спартак ет.3; самостоятелният обект се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 65334.302.6022.1, брой надземни етажи 5, брой подземни етажи 0, предназначение: жилищна сграда – многофамилна; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.302.6022, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ: няма данни; прилежащи части: …….; ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата:  на същия етаж: 65334.302.6022.1.6; под обекта: 65334.302.6022.1.3; над обекта: 65334.302.6022.1.7.

Шукри Шукри Дервиш
РЕГ. № ЧСИ
796
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Петрич, ул."Полковник Дрангов"No10, ет.1
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0745 61591
Мобилен телефон
0898503661
Публикувано на 21 декември 2020 г. в 11:55 часа
Други
0.00 кв.м
66 367.93 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сандански
Адрес
гр.Сандански, ул."Осогово" № 24
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 29.12.2020 до 29.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.02.2021 10:30
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 17:19 часа
Други
57.95 кв.м
24 048.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
гр. Разлог, ул. „Голак” 43
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 08.01.2021 до 08.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.02.2021 09:30
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 17:57 часа
Други
23 858.00 кв.м
341 176.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
ул. "Стара планина"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 11.01.2021 до 11.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.02.2021 09:00
Публикувано на 7 януари 2021 г. в 16:11 часа
Други
166.76 кв.м
49 478.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Гоце Делчев
Адрес
гр. Гоце Делчев, ул.”Пейо К.Яворов” № 9
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 11.01.2021 до 11.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.02.2021 09:00