ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
0.00 кв.м
Населено място
гр. Сандански
Адрес
гр.Сандански, ул."Осогово" № 24
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 29.12.2020 до 29.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.02.2021 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
  1. I. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65334.301.5144.22.6 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, пет хиляди сто четиридесет и четири, точка, двадесет и две, точка, шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-80/11.11.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Сандански, п.код 2800, ул.“Осогово“ № 24 /двадесет и четири/, бл.8 /осем/, етаж № 3 /три/, ап.6 /шест/, находящ се в обект в сграда № 22 /двадесет и две/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 65334.301.5144 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, пет хиляди сто четиридесет и четири/, с адрес на поземления имот: гр.Сандански, п.к. 2800, неизвестна, с площ на имота 10202 /десет хиляди двеста и две/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, стар идентификатор няма, с номер по предходен план: 5144 /пет хиляди сто четиридесет и четири/, квартал 142 /сто четиридесет и две/, парцел I /първи/, при съседи: 301.6321 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, шест хиляди триста двадесет и едно/, 65334.301.6318 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, шест хиляди триста и осемнадесет/, 65334.301.1478 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, хиляда четиристотин седемдесет и осем/, 65334.301.1479 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, хиляда четиристотин седемдесет и девет/, 65334.301.1480 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, хиляда четиристотин и осемдесет/, 65334.301.1486 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, хиляда четиристотин осемдесет и шест/, 65334.301.1485 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, хиляда четиристотин осемдесет и пет/, 65334.301.6311 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, шест хиляди триста и единадесет/, 65334.301.6308 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, шест хиляди триста и осем/, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с прилежащи части: мазе № 3 /три/, таванско помещение № 2, ведно с 12.50 % /дванадесет цяло и петдесет стотни/ идеални части от общите части на сградата, с площ по документ от 89.00 /осемдесет и девет/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65334.301.5144.22.5 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, пет хиляди сто четиридесет и четири, точка, двадесет и две, точка, пет/, под обекта: 65334.301.5144.22.4 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, пет хиляди сто четиридесет и четири, точка, двадесет и две, точка, четири/, над обекта: няма, стар идентификатор: няма, както и припадащите се идеални части от правото на строеж върху мястото, който имот по документи за собственост представлява: Апартамент № 6 /шест/, в източната част на трети жилищен етаж, с площ от 89.00 /осемдесет и девет/ кв.м., заедно с припадащите се идеални части от мазето, определено съгласно договор за групов строеж като зимнично помещение № 3 /три/ в източната част на зимника, припадащите се идеални части от тавана, определено съгласно договор за групов строеж като таванско помещение № 2 /две/ в източната част на тавана от жилищна сграда, построена върху петно 8Д1 /осем буква Д едно/ - посока юг, в кв.“Хаджиовец“ по плана на гр.Сандански, Благоевградска област, ведно с 12.50 % /дванадесет цяло и петдесет стотни процента идеални части от правото на строеж, при граници на петното: от две страни улици и петно 7Г1 и държавно място;

 

 

  1. II. СГРАДА с идентификатор 65334.301.5144.19 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, пет хиляди сто четиридесет и четири, точка, деветнадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-80/11.11.2009г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: град Сандански, п.код 2800, ул.“Осогово“, разположен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 65334.301.5144 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, пет хиляди сто четиридесет и четири/, с адрес на поземления имот: гр.Сандански, п.к. 2800, неизвестна, с площ на имота 10202 /десет хиляди двеста и две/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, стар идентификатор няма, с номер по предходен план: 5144 /пет хиляди сто четиридесет и четири/, квартал 142 /сто четиридесет и две/, парцел I /първи/, при съседи: 301.6321 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, шест хиляди триста двадесет и едно/, 65334.301.6318 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, шест хиляди триста и осемнадесет/, 65334.301.1478 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, хиляда четиристотин седемдесет и осем/, 65334.301.1479 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, хиляда четиристотин седемдесет и девет/, 65334.301.1480 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, хиляда четиристотин и осемдесет/, 65334.301.1486 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, хиляда четиристотин осемдесет и шест/, 65334.301.1485 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, хиляда четиристотин осемдесет и пет/, 65334.301.6311 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, шест хиляди триста и единадесет/, 65334.301.6308 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, шест хиляди триста и осем/, с предназначение на самостоятелния обект: ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ, брой етажи: 1 /един/, с площ по документ от 23.00 /двадесет и три/ квадратни метра, стар идентификатор: няма, номер на предходен план: няма, който имот по документи за собственост представлява Гараж № 3 /три/, със застроена площ 18.00 /осемнадесет/ кв.м., изграден в УПИ I /първи/, в кв. 142 /сто четиридесет и втори/, източно от бл.8 /осми/, по плана на гр.Сандански, Благоевградска област, при граници и съседи на гаража: гараж № 2 /две/, улица и държавно място.
Шукри Шукри Дервиш
РЕГ. № ЧСИ
796
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Петрич, ул."Полковник Дрангов"No10, ет.1
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0745 61591
Мобилен телефон
0898503661
Публикувано на 21 декември 2020 г. в 11:50 часа
Други
69.98 кв.м
45 693.87 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сандански
Адрес
гр. Сандански
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 29.12.2020 до 29.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.02.2021 10:00
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 17:19 часа
Други
57.95 кв.м
24 048.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
гр. Разлог, ул. „Голак” 43
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 08.01.2021 до 08.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.02.2021 09:30
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 17:57 часа
Други
23 858.00 кв.м
341 176.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
ул. "Стара планина"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 11.01.2021 до 11.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.02.2021 09:00
Публикувано на 7 януари 2021 г. в 16:11 часа
Други
166.76 кв.м
49 478.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Гоце Делчев
Адрес
гр. Гоце Делчев, ул.”Пейо К.Яворов” № 9
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 11.01.2021 до 11.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.02.2021 09:00