ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
479.00 кв.м
Населено място
гр. Вълчи дол
Адрес
УЛ. СРЕДНА ГОРА 6
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 22.01.2021 до 22.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.02.2021 14:00
ОПИСАНИЕ

Изпълнително дело №: 20177110400288

Изходящ №: 33 / 04.01.2021 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  22.01.2021 г. до 22.02.2021 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 22.02.2021 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ЕТ ГЕРГАНА-56 - ГЕРГАНА ГАНЧЕВА, в полза на АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД по изп.дело № 20177110400288 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно:

ДВОРНО МЯСТО с площ 780 кв.м. /седемстотин и осемдесет/кв.м., за което е отредено УПИ ІІ - 838 /втори - осемстотин тридесет и осем/,в квартал 46 /четиридесет и шест/, заедно с построените в имота ПРОИЗВОДСТВЕНА ТЪРГОВСКА СГРАДА с обща застроена площ от 479 /четиристотин седемдесет и девет/кв.м. и СКЛАД ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПОДПРАВКИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ с площ от 151 кв.м. /сто петдесет и един/, находящи се в гр.Вълчи дол, обл.Варна, ул.Средна гора № 6 /шест/, при граници и съседи: от две страни улица и парцел І - 812 /първи - осемстотин и дванадесет/.

Имотът е ипотекиран в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД за сумата в размер на 147 000 /сто четиридесет и седем хиляди/ евро въз основа на учредена договорна ипотека с дв.вх.рег. № 2104/25.06.2012 г., акт № 27, том 1/2012 г. и има вписани възбрана/и с дв.вх.рег. № 1188/23.05.2017 г., акт № 119, том 1/2017 г., с дв.вх.рег. № 2686/31.10.2017 г., акт № 240, том 1/2017 г., с дв.вх.рег. № 945/10.04.2018 г., акт № 80, том 1/2018 г. по изп. дело/а.

На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  88 200.00 лв. (осемдесет и осем хиляди и двеста) лева.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки присъствен ден от  22.01.2021 г. до 22.02.2021 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  22.01.2021 г. до 22.02.2021 г.,  след предварителна уговорка с длъжника.

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20177110400288.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ ,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  22.01.2021 г. до 22.02.2021 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение.

Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни.

За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

На 23.02.2021 г. от 14.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

Съгласно чл. 6, ал. 3 от Правилника за Вписванията, ако имотът попада в административен район, който е кадастриран, в Постановлението за възлагане недвижимят имот се описва съобразно данните по чл. 60, т. 1-7 от ЗКИР и към него се прилага скица-копие от КК на района, в който се намира. В случай, че описаният по-горе недвижим имот не е заснет/е заснет и съответно нанесен неправилно в КК и по настоящата продан бъде обявен купувач, и към момента на издаването на постановлението за възлагане, длъжникът в качеството му на собственик не е провел процедура по правилното заснемане и нанасяне на имота в кадастралната карта, купувачът ще трябва да инициира и проведе посочената процедура по изправяне на непълноти и грешки за своя сметка, преди вписването на възлагателното постановление.

 

Даниела Здравкова Петрова-Янкова
РЕГ. № ЧСИ
711
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 645900
Публикувано на 23 декември 2020 г. в 13:17 часа
Производствен имот
29 666.00 кв.м
632 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Провадия
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Димитрова Костова-Данова
СРОК
от 04.01.2021 до 04.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.02.2021 11:20
Публикувано на 18 януари 2021 г. в 10:57 часа
Производствен имот
2 303.00 кв.м
560 813.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
гр. Варна, Южна промишлена зона
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 16:00
Публикувано на 20 януари 2021 г. в 13:10 часа
Производствен имот
15 100.00 кв.м
798 189.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Долни чифлик
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Надежда Денчева Георгиева
СРОК
от 25.01.2021 до 25.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.02.2021 11:00
Публикувано на 20 януари 2021 г. в 13:31 часа
Производствен имот
269.00 кв.м
392 918.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
УЛ.БИТОЛЯ 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Надежда Денчева Георгиева
СРОК
от 25.01.2021 до 25.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.02.2021 11:00