ПЛОЩ
2 389.00 кв.м
Населено място
с. Житница
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 25.01.2021 до 25.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.02.2021 14:20
ОПИСАНИЕ

Изпълнително дело №: 20167110401079

Изходящ №: 28 / 04.01.2021 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  25.01.2021 г. до 25.02.2021 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 25.02.2021 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото КАЛОЯН ТОШКОВ КЪНЧЕВ, в полза на ЕОС МАТРИКС ЕООД по изп.дело № 20167110401079 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ от 2.389 /два декара триста осемдесет и девет кв.м./ дка, находяща се в землището на с.Житница, общ.Провадия, обл.Варна, ЕКАТТЕ 29458 /две девет четири пет осем/, м."КОРИЯТА", ІІІ /трета/ категория на земята при неполивни условия, съставляваща поземлен имот № 181022 /едно осем едно нула две две/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи по скица: имот № 000606 - засолена нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 000707 - полски път на Община Провадия, имот № 18527 - засолена нива на насл. на Тодор Великов Тодоров, имот № 181146 - изоставена нива на насл.на Иван Иванов Цанков и имот № 000162 - населено място на с.Житница.

Върху имота има наложени възбрани по изпълнителното дело.

На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  2 872.00 лв. (две хиляди осемстотин седемдесет и два) лева.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , всеки присъствен ден от  25.01.2021 г. до 25.02.2021 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  25.01.2021 г. до 25.02.2021 г.,  по местонахождение на имота.

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20167110401079.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ ,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  25.01.2021 г. до 25.02.2021 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение.

Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни.

За търговските дружества, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

На 26.02.2021 г. от 14.20 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

Съгласно чл. 6, ал. 3 от Правилника за Вписванията, ако имотът попада в административен район, който е кадастриран, в Постановлението за възлагане недвижимят имот се описва съобразно данните по чл. 60, т. 1-7 от ЗКИР и към него се прилага скица-копие от КК на района, в който се намира. В случай, че описаният по-горе недвижим имот не е заснет/е заснет и съответно нанесен неправилно в КК и по настоящата продан бъде обявен купувач, и към момента на издаването на постановлението за възлагане, длъжникът в качеството му на собственик не е провел процедура по правилното заснемане и нанасяне на имота в кадастралната карта, купувачът ще трябва да инициира и проведе посочената процедура по изправяне на непълноти и грешки за своя сметка, преди вписването на възлагателното постановление.

 

 

 

 

Даниела Здравкова Петрова-Янкова
РЕГ. № ЧСИ
711
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 645900
Публикувано на 7 декември 2020 г. в 12:46 часа
Земеделска земя
7 736.00 кв.м
7 748.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Венчан
Адрес
с. Венчан, м-ст помпена
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 18.01.2021 до 18.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.02.2021 13:00
Публикувано на 7 декември 2020 г. в 15:01 часа
Земеделска земя
1 500.00 кв.м
1 180.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Боряна
Адрес
с. Боряна, м-ст Дюз Гечит
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 18.01.2021 до 18.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.02.2021 13:15
Публикувано на 7 декември 2020 г. в 15:07 часа
Земеделска земя
7 644.00 кв.м
6 680.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Боряна
Адрес
с. Боряна, м-ст Джамалски гробища
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 18.01.2021 до 18.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.02.2021 13:30
Публикувано на 10 декември 2020 г. в 13:47 часа
Земеделска земя
3 000.00 кв.м
2 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Каменар
Адрес
с. Каменар м-ст Кум тарла
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 15.01.2021 до 15.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.02.2021 14:45