ПЛОЩ
2 900.00 кв.м
Населено място
с. Кичево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 17.01.2021 до 17.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.02.2021 09:40
ОПИСАНИЕ

Изпълнително дело №: 20107110401718

Изходящ №: 8 / 04.01.2021 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  17.01.2021 г. до 17.02.2021 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 17.02.2021 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото БЛЯК СИЙ БЕСТ ИНВЕСТ ЕООД , в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20107110401718 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ , с начин на трайно ползване НИВА с площ от 2900 /две хиляди и деветстотин/ кв.м., находяща се в землището на с. Кичево, община Аксаково, обл. Варна, с ЕКАТТЕ 37099 /три седем нула девет девет/, в местността КУМСАЛ, съставляваща имот № 049024 /нула четири девет нула две четири/ по плана за земеразделяне, трета категория на земята при неполивни условия, при граници: имот № 049023 - нива, имот № 000273 - полски път, имот № 049026 - нива, имот № 049025 - нива, имот № 000275 - полски път.

Върху имота има наложена възбрана с дв.вх.рег. № 23126/23.11.2010 г., акт № 68, том 12/2010 г.

На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  21 168.00 лв. (двадесет и една хиляди сто шестдесет и осем) лева.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  17.01.2021 г. до 17.02.2021 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  17.01.2021 г. до 17.02.2021 г.,  по местонахождение на имота.

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20107110401718.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  17.01.2021 г. до 17.02.2021 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение.

Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни.

За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

На 18.02.2021 г. от 09.40 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

Съгласно чл. 6, ал. 3 от Правилника за Вписванията, ако имотът попада в административен район, който е кадастриран, в Постановлението за възлагане недвижимят имот се описва съобразно данните по чл. 60, т. 1-7 от ЗКИР и към него се прилага скица-копие от КК на района, в който се намира. В случай, че описаният по-горе недвижим имот не е заснет/е заснет и съответно нанесен неправилно в КК и по настоящата продан бъде обявен купувач, и към момента на издаването на постановлението за възлагане, длъжникът в качеството му на собственик не е провел процедура по правилното заснемане и нанасяне на имота в кадастралната карта, купувачът ще трябва да инициира и проведе посочената процедура по изправяне на непълноти и грешки за своя сметка, преди вписването на възлагателното постановление.

 

 

 

Даниела Здравкова Петрова-Янкова
РЕГ. № ЧСИ
711
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 645900
Публикувано на 7 декември 2020 г. в 12:46 часа
Земеделска земя
7 736.00 кв.м
7 748.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Венчан
Адрес
с. Венчан, м-ст помпена
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 18.01.2021 до 18.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.02.2021 13:00
Публикувано на 7 декември 2020 г. в 15:01 часа
Земеделска земя
1 500.00 кв.м
1 180.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Боряна
Адрес
с. Боряна, м-ст Дюз Гечит
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 18.01.2021 до 18.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.02.2021 13:15
Публикувано на 7 декември 2020 г. в 15:07 часа
Земеделска земя
7 644.00 кв.м
6 680.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Боряна
Адрес
с. Боряна, м-ст Джамалски гробища
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 18.01.2021 до 18.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.02.2021 13:30
Публикувано на 10 декември 2020 г. в 13:47 часа
Земеделска земя
3 000.00 кв.м
2 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Каменар
Адрес
с. Каменар м-ст Кум тарла
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 15.01.2021 до 15.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.02.2021 14:45