ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
2
ПЛОЩ
450.00 кв.м
Населено място
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 17.01.2021 до 17.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.02.2021 09:30
ОПИСАНИЕ

Изпълнително дело №: 20177110400569

Изходящ №: 1 / 04.01.2021 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  17.01.2021 г. до 17.02.2021 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 17.02.2021 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото СИЛОТЕХ - БУЛ ООД - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК , в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20177110400569 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно:

Недвижим имот, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор №10135.3514.224.1.2 /едно нула едно три пет три пет едно четири две две четири едно две/, представляващ втори етаж от административна сграда с идентификатор № 10135.3514.224.1 /едно нула едно три пет три пет едно четири две две четири едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес по представен документ за собственост гр.Варна, община Варна, област Варна, Западна промишлена зона, база Варна на "Металснаб Холдинг" АД, с предназначение на самостоятелния обект: за делова и административна дейност, състоящ се от: 12 /дванадесет/ стаи, две тоалетни, баня, фоайе, коридор и стълбище, с площ 450 /четиристотин и петдесет/ кв.м., при граници по кадастрална схема, на същия етаж: няма, под обекта: СО № 10135.3514.224.1.1, над обекта: няма; аедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който гореописаната сграда е построена, представляващ ПИ с идентификатор № 10135.3514.224 /една нула едно три пет три пет едно четири две две четири/ съгласно схема, издадена от СГКК-гр.Варна, който поземлен имот по документ за собственост е описан като УПИ № Х /десет/ - МСХ в квартал 11 /единадесет/ по плана на ЗПЗ-гр.Варна.

Имотът е ипотекиран в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД за сумата в размер на 200 000 /двеста хиляди/ лева въз основа на учредена договорна ипотека с дв.вх.рег. № 26653/27.11.2014 г., акт № 73, том 8/2014 г. и има вписани възбрана/и с дв.вх.рег. № 22019/18.08.2017 г., акт № 48, том 9/2017 г. по изп. дело/а.

На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  198 000.00 лв. (сто деветдесет и осем хиляди) лева.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  17.01.2021 г. до 17.02.2021 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  17.01.2021 г. до 17.02.2021 г.,  по местонахождение на имота.

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20177110400569.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  17.01.2021 г. до 17.02.2021 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение.

Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни.

За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

На 18.02.2021 г. от 09.30 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

Съгласно чл. 6, ал. 3 от Правилника за Вписванията, ако имотът попада в административен район, който е кадастриран, в Постановлението за възлагане недвижимят имот се описва съобразно данните по чл. 60, т. 1-7 от ЗКИР и към него се прилага скица-копие от КК на района, в който се намира. В случай, че описаният по-горе недвижим имот не е заснет/е заснет и съответно нанесен неправилно в КК и по настоящата продан бъде обявен купувач, и към момента на издаването на постановлението за възлагане, длъжникът в качеството му на собственик не е провел процедура по правилното заснемане и нанасяне на имота в кадастралната карта, купувачът ще трябва да инициира и проведе посочената процедура по изправяне на непълноти и грешки за своя сметка, преди вписването на възлагателното постановление.

 

 

 

Даниела Здравкова Петрова-Янкова
РЕГ. № ЧСИ
711
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 645900
Публикувано на 18 декември 2020 г. в 16:27 часа
Офис
58.00 кв.м
57 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ул.Глаголица бл.61
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Надежда Денчева Георгиева
СРОК
от 28.12.2020 до 28.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.01.2021 09:00
Публикувано на 18 декември 2020 г. в 16:29 часа
Офис
39.00 кв.м
24 732.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ул.Глаголица бл.61
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Надежда Денчева Георгиева
СРОК
от 28.12.2020 до 28.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.01.2021 10:00
Публикувано на 18 декември 2020 г. в 16:31 часа
Офис
112.00 кв.м
73 134.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ул.Глаголица бл.61
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Надежда Денчева Георгиева
СРОК
от 28.12.2020 до 28.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.01.2021 10:00
Публикувано на 18 декември 2020 г. в 16:38 часа
Офис
43.00 кв.м
44 192.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ул.Йосиф Брадати бл.61
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Надежда Денчева Георгиева
СРОК
от 28.12.2020 до 28.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.01.2021 10:00