ПЛОЩ
700.00 кв.м
Населено място
гр. Варна
Район
ЕВКСИНОГРАД
Адрес
УЛ. ШЕСТНАДЕСЕТА № 13
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 24.01.2021 до 24.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.02.2021 10:00
ОПИСАНИЕ

Изпълнително дело №: 20137110400260

Изходящ №: 241 / 05.01.2021 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  24.01.2021 г. до 24.02.2021 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 24.02.2021 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ НИКОЛОВМАРИЯН КОСТАДИНОВ НИКОЛОВДИМИТРИЧКА МАРИНОВА НИКОЛОВА - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, в полза на НАП ВАРНА , ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД и АМЕКС ЕКСПОРТ ИМПОРТ ГМБХ, ВИЕНА, АВСТРИЯ по изп.дело № 20137110400260 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно:

Недвижим имот с идентификатор 10135.2564.819 /едно нула едно три пет точка две пет шест четири точка осем едно девет/ с административен адрес гр. Варна, ул. „Шестнадесета“ № 13 /тринадесет/ с площ по скца 700 /седемстотин/, а по акт за собственост с площ 620 / шестотин и двадесет / кв.м., находящо се в гр. Варна, община Варна, област Варна, с административен адрес м-ст „Евксиноград“, ул. „16 - та“ /шестнадесета/ № 13 /тринадесет/, при граници и съседи: 10135.2564.818, 10135.2564.820, 10135.2564.850, 10135.2564.817, и с описание по акт за собственост: съставляващо УПИ ХХІV - 1132 /двадесет и четвърти - хиляда сто тридесет и две/, кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на "Вилна зона", при граници: УПИ ХХІІ - 1121 /двадесет и две - хиляда сто двадесет и едно/, УПИ ХІІІ - 1132 /тринадесети - хиляда сто тридесет и две/, заедно с построената в него ВИЛНА СГРАДА с идентификатор 10135.2564.819.1 /едно нула едно три пет точка две пет шест четири точка осем едно девет точка едно/, с площ от 80 /осемдесет/ кв.м., състояща се от: сутерен - входно антре, три стаи, кухня, сервизни помещения, вътрешно стълбище за първия етаж, първи етаж - две стаи, сервизни помещения, две тераси, външно стълбище за втория етаж, втори етаж - три стаи, сервизни помещения, две тераси със РЗП на обекта 209 / двеста и девет / кв.м., ведно с ГАРАЖ с идентификатор 10135.2564.819.2 /едно нула едно три пет точка две пет шест четири точка осем едно девет точка две/ с площ от 21 /двадесет и един/ кв.м., заедно с подобренията и насъжденията в имота.

Имотът е ипотекиран в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД като правоприемник на БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД въз основа на учредена първа по ред договорна ипотека с дв.вх.рег. № 548/16.01.2007 г., акт № 14, том 1/2007 г., подновена с акт с дв.вх.рег. № 32563/15.12.2016 г., акт № 127, том 20/2016 г. и учредена втора по ред договорна ипотека с дв.вх.рег. № 34719/19.11.2007 г., акт № 173, том 26/2007 г., подновена с акт с дв.вх.рег. № 29398/30.10.2017 г., акт № 192, том 22/2017 г. за обща сума в размер на 132 258,00 /сто тридесет и две хиляди двеста петдесет и осем/ лева и има вписани възбрани с дв.вх.рег. № 15382/13.08.2010 г., акт № 208, том 8/2010 г., с дв.вх.рег. № 11056/30.05.2011 г., акт № 170, том 5/2011 г., с дв.вх.рег. № 11048/30.05.2011 г., акт № 167, том 5/2011 г., с дв.вх.рег. № 11051/30.05.2011 г., акт № 168, том 5/2011 г., с дв.вх.рег. № 11218/30.05.2013 г., акт № 3, том 6/2013 г., с дв.вх.рег. № 25854/16.10.2020 г., акт № 283, том 10/2020 г. и с дв.вх.рег. № 25884/16.10.2020 г., акт № 286, том 10/2020 г. по изпълнителното дело.

На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  197 907.12 лв. (сто деветдесет и седем хиляди деветстотин и седем лева и дванадесет стотинки) лева.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  24.01.2021 г. до 24.02.2021 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  24.01.2021 г. до 24.02.2021 г.,  след предварителна уговорка с длъжника.

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20137110400260.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  24.01.2021 г. до 24.02.2021 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение.

Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни.

За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

На 25.02.2021 г. от 10.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

Съгласно чл. 6, ал. 3 от Правилника за Вписванията, ако имотът попада в административен район, който е кадастриран, в Постановлението за възлагане недвижимят имот се описва съобразно данните по чл. 60, т. 1-7 от ЗКИР и към него се прилага скица-копие от КК на района, в който се намира. В случай, че описаният по-горе недвижим имот не е заснет/е заснет и съответно нанесен неправилно в КК и по настоящата продан бъде обявен купувач, и към момента на издаването на постановлението за възлагане, длъжникът в качеството му на собственик не е провел процедура по правилното заснемане и нанасяне на имота в кадастралната карта, купувачът ще трябва да инициира и проведе посочената процедура по изправяне на непълноти и грешки за своя сметка, преди вписването на възлагателното постановление.

 

 

 

Даниела Здравкова Петрова-Янкова
РЕГ. № ЧСИ
711
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 645900
Публикувано на 18 декември 2020 г. в 11:06 часа
Парцел с къща
675.00 кв.м
115 125.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Куманово
Адрес
с. Куманово
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 15.01.2021 до 15.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.02.2021 14:30
Публикувано на 18 декември 2020 г. в 15:33 часа
Парцел с къща
1 510.00 кв.м
14 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Венелин
Адрес
с. Венелин
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 22.01.2021 до 22.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.02.2021 14:15
Публикувано на 18 декември 2020 г. в 16:16 часа
Парцел с къща
2 270.00 кв.м
9 072.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Неново
Адрес
с. Неново
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 18.01.2021 до 18.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.02.2021 14:30
Публикувано на 21 декември 2020 г. в 11:12 часа
Парцел с къща
525.00 кв.м
4 176.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гроздьово
Адрес
с. Гроздьово
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 22.01.2021 до 22.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.02.2021 14:45