ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
142.37 кв.м
Населено място
гр. Варна
Район
СВЕТИ НИКОЛА
Адрес
УЛ. СИРМА ВОЙВОДА 116
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 24.01.2021 до 24.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.02.2021 09:40
ОПИСАНИЕ

Изпълнително дело №: 20147110400599

Изходящ №: 236 / 05.01.2021 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  24.01.2021 г. до 24.02.2021 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 24.02.2021 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото МИЛЕНА ВЕЛИЗАРОВА НИКОЛОВА, в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД КАТО ПРАВОПРИЕМНИК НА АЛФА БАНК АД по изп.дело № 20147110400599 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно:

АПАРТАМЕНТ № 2 /две/ с идентификатор 10135.2526.835.2.2 /едно нула едно три пет точка две пет две шест точка осем три пет точка две точка две/, разположен на първи етаж от сграда с идентификатор 10135.2526.835.2 /едно нула едно три пет точка две пет две шест точка осем три пет точка две/, със застроена площ на самостоятелния обект от 142.37 /сто четиридесет и две цяло и тридесет и седем стотни / кв.м., състоящ се от: коридор, дневна - трапезария с кухненски бокс, три спални, една баня с перално помещения, три бани – тоалет, гардеробно помещение и два балкона, при граници по документ за собственост: от три страни - гореописания поземлен имот и входно стълбище, а по кадастрална схема при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.2526.835.2.4, под обекта – няма, над обекта – 10135.2526.835.2.3, ведно с ИЗБА № 4 /четири/, с полезна площ от 3.34 /три цяло тридесет и четири стотни/ кв.м., при граници на избата: гореописания поземлен имот, избен коридор и изби с № 3 и № 5, както и 26.1305 % /двадесет и шест цяло хиляда триста и пет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата с идентификатор 10135.2526.835.2 /едно нула едно три пет точка две пет две шест точка осем три пет точка две/ и от правото на строеж върху дворното място с идентификатор 10135.2526.835 /едно нула едно три пет точка две пет две шест точка осем три пет/, както и ведно със съответните идеални части от притежаваните 70 % /седемдесет процента/ идеални части, представляващи 525 кв.м. /петстотин двадесет и пет/ кв.м. идеални части от ДВОРНО МЯСТО с идентификатор 10135.2526.835 /едно нула едно три пет точка две пет две шест точка осем три пет/, находящо се в гр. Варна, община Варна, област Варна, местност „Свети Никола“, ул. "Сирма войвода", № 116 /сто и шестнадесет/, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1355 /хиляда триста петдесет и пет/ в квартал 30-ти /тридесети/ по плана на местност „Свети Никола“, гр. Варна, община Варна, област Варна, целият с площ 750 кв.м. /седемстотин и петдесет/ кв.м., при граници на целия имот по документ за собственост: север – път, изток - ПИ № 1356, юг - ПИ № 1353 и ПИ № 1354 и запад - ПИ № 1350 и ПИ № 1351, а по кадастрална скица при съседи: 10135.2526.833, 10135.2526.834, 10135.2526.853, 10135.2526.852, 10135.2526.836, 10135.2526.9593.

Имотът е ипотекиран в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД КАТО ПРАВОПРИЕМНИК НА АЛФА БАНК АД за сумата в размер на 199 000 /сто деветдесет и девет хиляди/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а.

На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  123 525.00 лв. (сто двадесет и три хиляди петстотин двадесет и пет) лева.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  24.01.2021 г. до 24.02.2021 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  24.01.2021 г. до 24.02.2021 г.,  всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота.

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20147110400599.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  24.01.2021 г. до 24.02.2021 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение.

Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни.

За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

На 25.02.2021 г. от 09.40 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

Съгласно чл. 6, ал. 3 от Правилника за Вписванията, ако имотът попада в административен район, който е кадастриран, в Постановлението за възлагане недвижимят имот се описва съобразно данните по чл. 60, т. 1-7 от ЗКИР и към него се прилага скица-копие от КК на района, в който се намира. В случай, че описаният по-горе недвижим имот не е заснет/е заснет и съответно нанесен неправилно в КК и по настоящата продан бъде обявен купувач, и към момента на издаването на постановлението за възлагане, длъжникът в качеството му на собственик не е провел процедура по правилното заснемане и нанасяне на имота в кадастралната карта, купувачът ще трябва да инициира и проведе посочената процедура по изправяне на непълноти и грешки за своя сметка, преди вписването на възлагателното постановление.

 

 

Даниела Здравкова Петрова-Янкова
РЕГ. № ЧСИ
711
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 645900
Публикувано на 7 януари 2021 г. в 13:27 часа
Многостаен апартамент
97.78 кв.м
92 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ж.к. Чайка, бл. 32
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 15:15
Публикувано на 13 януари 2021 г. в 17:02 часа
Многостаен апартамент
112.96 кв.м
85 860.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
УЛ. СИРМА ВОЙВОДА 116
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 24.01.2021 до 24.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.02.2021 09:30