ПЛОЩ
312.00 кв.м
Населено място
с. Бусманци
Район
Искър
Адрес
гр. София, кв. "Абдовица" № 242А
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 18.01.2021 до 18.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.02.2021 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 312 /триста и дванадесет/ квадратни  метра, с планоснимачен номер 319 /триста и деветнадесет/, кадастрален лист 557 /петстотин петдесет и седем/, кв. „Абдовица“ /VII-104/, съгласно скицата-проект от цифровия кадастър на София, издадена от „Геокад-93“ ЕООД, декемеври месец 2005 година,  при съседи: ул. „Абдовица“, имот без план. номер, имот пл. №194 /сто деветдесет и четири/ на Тодорка Стоилова Вутева, а съгласно Скица на поземлен имот №15-234020-09.03.2020г. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07106.1430.319, с. Бусманци, общ. Столична, обл. София (столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 28/03.04.2012г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Бусманци, район „Искър“, кв. „Абдовица“, площ: 311кв.м., трайно предназначение на територията:  урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 319, съседи: 07106.1430.502, 07106.1430.444, 07106.1430.194.

Забележка: По време на извършения опис е установено, че върху имота има разположени три сгради, за които не са предоставени документи за собственост или строителни книжа.

 

Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората – Гергана Костадинова, тел. 0894 482 043,
email: [email protected]

Милен Иванов Бъзински
РЕГ. № ЧСИ
838
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, бул.”Витоша” №10, eт.1, ап.№3
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9805942
Мобилен телефон
0894373212
уебсайт
Публикувано на 8 декември 2020 г. в 12:11 часа
Парцел
348.00 кв.м
8 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
район "Връбница", ул. "Стефан Дуньов" № 13
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 28.12.2020 до 28.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.01.2021 09:00
Публикувано на 8 декември 2020 г. в 12:26 часа
Парцел
709.00 кв.м
29 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
район "Кремиковци", кв. "Ботунец", ул. "Мусала" № 2А
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 28.12.2020 до 28.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.01.2021 09:00
Публикувано на 8 декември 2020 г. в 12:29 часа
Парцел
1 993.00 кв.м
81 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
район "Кремиковци", кв. "Ботунец", ул. "Мусала"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 28.12.2020 до 28.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.01.2021 09:00
Публикувано на 29 декември 2020 г. в 10:21 часа
Парцел
740.00 кв.м
83 116.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, район Витоша, ул. Иван Сусанин № 15 - А
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 22.01.2021 до 22.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.02.2021 09:00