ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
3
ПЛОЩ
102.75 кв.м
Населено място
гр. Златоград
Район
1/2 идеална част от ЕТАЖ ОТ КЪЩА
Адрес
УЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 09.02.2021 до 09.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.03.2021 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/6 (една шеста) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31111.35.587 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-53/29.11.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 517 кв.м. (петстотин и седемнадесет квадратни метра), с административен адрес: гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, ул. Възраждане № 2, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи на поземления имот: 31111.35.565, 31111.35.480, 31111.35.764, 31111.35.479, ВЕДНО с 1/2 (една втора) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 31111.35.587.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-53/29.11.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК и последно изменени със Заповед № 18-8282-09.08.2019 г. на Началника на СГКК – Смолян, с площ от 102.75 кв.м. (сто и две цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, който самостоятелен обект, се намира на етаж 3 (трети) от построената в поземления имот жилищна сграда с идентификатор 31111.35.587.1, със застроена площ от 99 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата – на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта няма.

 

ЗАБЕЛЕЖКА! Съгласно Споразумение, утвърдено с Решение № 71/10.05.2019 г. по ГД № 28/2019 г. по описа на Районен съд – Златоград, вписано в Служба по вписванията – Златоград, като Акт № 91, том № 1, книга: Възбрани, дв.вх.рег. № 580 от 17.09.2019 г., гореописаният СОС с идентификатор 31111.35.587.1.1 е собственост на ЛИЛИЯ ХРИСТОВА ДЕЛЕВА, но актът е непротивопоставим на взискателя по изпълнителното дело.

 

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет.6, офис 17
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт
Публикувано на 11 февруари 2021 г. в 10:49 часа
Етаж от къща
144.00 кв.м
37 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Козарка
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Тодор Стефанов Витанов
СРОК
от 15.02.2021 до 15.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.03.2021 15:00
Публикувано на 19 февруари 2021 г. в 16:17 часа
Етаж от къща
116.87 кв.м
47 425.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Влахово
Адрес
УЛ. 2-РА
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 14.03.2021 до 14.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.04.2021 10:00
Публикувано на 19 февруари 2021 г. в 16:36 часа
Етаж от къща
76.50 кв.м
9 446.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Мадан
Адрес
УЛ. ВЪЗХОД № 21, ЕТ. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 22.03.2021 до 22.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.04.2021 10:00
Публикувано на 26 февруари 2021 г. в 10:29 часа
Етаж от къща
77.80 кв.м
14 044.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Влахово
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 13.03.2021 до 13.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.04.2021 09:30