ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
6
ПЛОЩ
102.25 кв.м
Населено място
гр. Чепеларе
Район
ПАМПОРОВО
Адрес
К.К. ПАМПОРОВО, ЕТ. 6, АП. 62Т
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

АПАРТАМЕНТ № 62Т, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.176.4.1.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, и последно изменени със Заповед № КД-14-21-466/29.11.2010 г., с площ от 102.25 кв. м. (сто и две цяло и двадесет и пет стотни квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, общ. Чепеларе, обл. Смолян, к.к. Пампорово, ет. 6, ап. 62Т, намиращ се в сграда с идентификатор 80371.176.4.1, със застроена площ от 650 кв.м. (шестстотин и петдесет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.176.4, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: За друг вид застрояване, с площ от 1646 кв.м. (хиляда шестстотин четиридесет и шест квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 80371.176.4.1.63, под обекта: 80371.176.4.1.55, 80371.176.4.1.54, 80371.176.4.1.53, над обекта: няма, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 80371.0.793, 80371.176.6, 80371.219.4, ВЕДНО със 4.515 % (четири цяло петстотин и петнадесет хиляди процента), равняващи се на 14.90 кв.м. (четиринадесет цяло и деветдесет стотни квадратни метра) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет.6, офис 17
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт
Публикувано на 12 февруари 2021 г. в 10:19 часа
Тристаен апартамент
89.10 кв.м
21 983.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Смолян
Адрес
Пампорово, к-с Форест Нук
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 09:30
Публикувано на 12 февруари 2021 г. в 10:35 часа
Тристаен апартамент
97.90 кв.м
24 814.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Смолян
Адрес
Пампорово, к-с Форест Нук
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 09:30
Публикувано на 12 февруари 2021 г. в 10:38 часа
Тристаен апартамент
92.57 кв.м
47 608.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Смолян
Адрес
Пампорово, к-с Форест Нук
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 09:30
Публикувано на 12 февруари 2021 г. в 16:02 часа
Тристаен апартамент
112.63 кв.м
57 749.04 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Проглед
Адрес
ЕТ. 1, АП. 3
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 19.03.2021 до 19.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.04.2021 10:00