ПЛОЩ
3 286.00 кв.м
Населено място
гр. Ямбол
Адрес
Поземлен имот с идентификатор 87374.11.667 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес; гр. Ямбол, м. ЖЕКОВИ АГЪЛИ с площ от 3 286 кв.м., с начин на ползване – Нива
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.02.2021 до 25.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878  И.ХРИСТОВА

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд, обявявам на заинтересованите, че съгл.чл.476 ГПК от 25.02.2021 г. до 25.03.2021 г. ще се проведе ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело20208780400030, в сградата на РС- Ямбол, като на 26.03.2021г.  в 09.00 ч. в зала на РС Ямбол ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел  удовлетворяване вземането на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, а именно:

  1. Поземлен имот с идентификатор 87374.11.666 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес; гр. Ямбол, м. ЖЕКОВИ АГЪЛИ, с площ от 16 998 кв.м., с начин на ползване – Нива, с трайно предназначение на територията – Земеделска, категория – 6, при съседи на имота: 87374.11.13; 87374.11.59; 87374.12.100; 87374.11.76; 87374.11.667; 87374.11.23; -Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл. 485 ГПК е в размер на 223600 лева /двеста двадесет и три хиляди и шестстотин лева/
  2. Поземлен имот с идентификатор 87374.11.667 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес; гр. Ямбол, м. ЖЕКОВИ АГЪЛИ с площ от 3 286 кв.м., с начин на ползване – Нива, с трайно предназначение на територията – Земеделска, категория – 6, при съседи на имота:87374.11.666; 87374.12.100; 87374.11.23; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл. 485 ГПК е в размер на 43680 лева /четиридесет и три хиляди шестстотин и осемдесет лева/.

Имотите са собственост на „Мигри“ ООД, учредени са ипотеки и е наложена възбрана в полза на взискателя „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД .

За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Задатък се внася за всеки имот отделно. На плика наддавачът отбелязва, както следва: три имена, номер на изпълнителното дело, номер на имота, за който се отнася наддавателното предложение. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

 Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.

При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.

За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.

Проданта приключва в края на работния ден-25.03.2021г.    -17,00ч.

Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете.

Гр.Ямбол, 19.01.2021 г.           ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

 

Ирина Станева Христова
РЕГ. № ЧСИ
878
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ямбол, ул.”Парчевич” №4, ет.1
Окръжен съд
Ямбол
Телефон
046 623003
Мобилен телефон
0889300913
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 15:45 часа
Земеделска земя
650.00 кв.м
144.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Голям Дервент
Адрес
ЛОЗЕ в земл. на с. Голям Дервент, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ДЕБЕЛА КОРИЯ, с площ от 0.650 дка., девета категория, съставляваща имот 011015
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 11:00
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 15:47 часа
Земеделска земя
5 600.00 кв.м
1 952.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Голям Дервент
Адрес
ИЗОСТАВЕНА НИВА в земл. на с. Голям Дервент, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ПАНДАЖАК, с площ от 5.600 дка., десета категория, съставляваща имот 022011,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 11:00
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 15:49 часа
Земеделска земя
17 317.00 кв.м
5 192.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Голям Дервент
Адрес
ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 17,317 дка, находяща се в землището на с. Голям Дервент, общ. Елхово, в местността „ФРАНСЪЗОВА ЧЕШМА”, съставляваща имот № 063011
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 11:00
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 15:50 часа
Земеделска земя
7 998.00 кв.м
2 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Голям Дервент
Адрес
ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 7,998 дка, находяща се в землището на с. Голям Дервент, общ. Елхово, в местността „ЛОЗЯТА”, съставляваща имот № 065018, девета категория
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 11:00