ПЛОЩ
5 000.00 кв.м
Населено място
с. Малиново
Адрес
местност "Попек"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 05.02.2021 до 05.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.03.2021 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
  1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46396.73.62, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Малиново, одобрени със Заповед РД 18-44/18.03.2008г. на изпълнителния директор на АГКК. Адрес на поземления имот: местност „Попек“. Площ от 5000 кв.м. Трайно предназначение на територията- земеделска. Начин на трайно ползване- нива. Категория на земята при неполивни условия: 5. При съседи: имот с идентификатор 46396.73.96, имот с идентификатор 46396.73.61, имот с идентификатор 46396.73.51, имот с идентификатор 46396.73.63.

<br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело № 345/17 <br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората – Toни Тодоров, тел. 0879 634 661, <br />email: <a href="[email protected]">[email protected]</a></str

ong>

 

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 12 януари 2021 г. в 13:22 часа
Земеделска земя
5 029.00 кв.м
2 208.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Микре
Адрес
местността "Ръта"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 05.02.2021 до 05.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.03.2021 14:00
Публикувано на 12 януари 2021 г. в 13:25 часа
Земеделска земя
6 122.00 кв.м
4 869.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Микре
Адрес
местността "Оряхов Трап"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 05.02.2021 до 05.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.03.2021 14:00
Публикувано на 12 януари 2021 г. в 13:43 часа
Земеделска земя
5 426.00 кв.м
6 228.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Микре
Адрес
местността "Оряхов Трап"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 05.02.2021 до 05.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.03.2021 14:00
Публикувано на 12 януари 2021 г. в 13:46 часа
Земеделска земя
7 891.00 кв.м
1 976.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Микре
Адрес
местността "Ръта"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 05.02.2021 до 05.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.03.2021 14:00