ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
50.00 кв.м
Населено място
гр. Балчик
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, ул. „Г.С.Раковски“ № 59, представляващ: ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с идентификатор № 02508.84.57.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-5/04.02.2004г. на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата и поземления имот, в който е разположена – няма издадена заповед за изменение, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 02508.84.57, със застроена площ от 50 кв.м. по кадастрална скица, а по акт за собственост със застроена площ от 40 кв.м., брой етажи – 3, предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, а съгласно документ за собственост: Двуетажна жилищна сграда, съставляваща ГАРАЖ И НАДСТРОЙКА над съществуващ ГАРАЖ, състояща се на първи етаж от дневна с кухненски кът, предверие и тоалетна, стълбище към втория етаж; на втория етаж от: две спални и тоалетна, ведно със 100 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ, в който е построена сградата с идентификатор № 02508.84.57 в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-5/04.02.2004 на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-08-427/02.03.2005г. на Началника на СГКК – Добрич, целият с площ от 568 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване :ниско застрояване до 10м, номер по предходен план: 1079, квартал 69, при съседи на поземления имот: 02508.84.58, 02508.84.59, 02508.84.61, 02508.84.26 и 02508.84.56.

Николай Петров Ников
РЕГ. № ЧСИ
810
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул.”България” №1, ет.2,офис№ 205
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 604583
Мобилен телефон
0878377207
уебсайт
Публикувано на 13 януари 2021 г. в 10:31 часа
Къща
159.00 кв.м
71 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Раковски
Адрес
ул."Осма" №2
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 15.02.2021 до 15.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.03.2021 09:00
Публикувано на 15 януари 2021 г. в 15:32 часа
Къща
201.29 кв.м
86 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каварна
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 25.02.2021 до 25.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.03.2021 11:00
Публикувано на 18 януари 2021 г. в 16:16 часа
Къща
63.00 кв.м
5 451.84 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Конаре
Адрес
С.КОНАРЕ
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Слави Русев Сербезов
СРОК
от 09.02.2021 до 09.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.03.2021 09:00
Публикувано на 21 януари 2021 г. в 09:19 часа
Къща
80.00 кв.м
37 008.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Балчик
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 09:00