ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
95.00 кв.м
Населено място
гр. Пловдив
Квартал
Каменица 1
Адрес
гр. Пловдив, п. к. 4000, ул. „Родопи” № 62, ет. -1
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ИД № 20178250400105 -

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.523.2119.1.9 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, две, едно, едно, девет, точка, едно, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед КД-14-16-1140/11.09.2009 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив; с адрес на имота: гр. Пловдив, п. к. 4000, ул. „Родопи” № 62 (шестдесет и две), ет. -1 (минус първи); с предназначение на самостоятелния обект: за склад; с брой нива на обекта: 1 (едно); с посочена в документа площ: 95,00 кв. м. (деветдесет и пет квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, а съгласно акт за собственост представлява: СКЛАД, находящ се в СУТЕРЕНА на сградата, със застроена площ от 95,00 кв. м. (деветдесет и пет квадратни метра), при граници: от изток – улица, от север – рампа, от запад – стълбище, асаньор, котелно и преддверие, от юг – калкан, който СОС се намира в СГРАДА с идентификатор 56784.523.2119.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, две, едно, едно, девет, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед КД-14-16-1140/11.09.2009 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив; с адрес на сградата: гр. Пловдив, п. к. 4000, ул. „Родопи” № 62 (шестдесет и две); със застроена площ: 146 кв. м. (сто четиридесет и шест квадратни метра); с брой етажи: 4 (четири); с предназначение: жилищна сграда – многофамилна; със стар идентификатор: няма; с номер по предходен план: няма, която сграда е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.523.2119 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, две, едно, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п. к. 4000, ул. „Родопи” № 62 (шестдесет и две); с площ: 301 кв. м. (триста и един квадратни метра); с трайни предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m); стар идентификатор: няма; с номер по предходен план: 2119 (две хиляди сто и деветнадесет), квартал: 377а (триста седемдесет и седем, буква „А”); парцел: XII-2119 (дванадесет римско, тире, две хиляди и деветнадесет); при граници на поземления имот: 56784.523.1355, 56784.523.2118, 56784.523.9574, 56784.523.1352, 56784.523.1351, 56784.523.1354, ВЕДНО със 15,728 % (петнадесет цяло седемстотин двадесет и осем хилядни процента) идеални части от ½ (една втора) идеални части общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място.

Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 63 072 лв. (шестдесет и три хиляди и седемдесет и два лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК.

Стефан Димитров Горчев
РЕГ. № ЧСИ
825
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул.Хан Кубрат" № 1, ет.5, офис 506
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 650072
Мобилен телефон
0879551076; 0895662577
уебсайт
Публикувано на 28 януари 2021 г. в 15:31 часа
Склад
2 340.00 кв.м
984 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пловдив
Адрес
гр. Пловдив, район „Тракия“, п. к. 4000, Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Тодор Иванов Луков
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 09:00
Публикувано на 5 март 2021 г. в 09:22 часа
Склад
218.60 кв.м
170 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пловдив
Адрес
ул. "Брезовско шосе" № 170
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 14.03.2021 до 14.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.04.2021 13:00