ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
700.00 кв.м
Населено място
гр. Добрич
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 01.03.2021 до 01.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.04.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, община Добрич, обл.Добрич, местност Гаази Баба, представляващ: 700 кв.м. в идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72624.905.87, целият с площ от 800 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със заповед : КД-14-08-Д-705/29.05.2006 г. на Началника на СГКК – Добрич, с площ от 870 кв.м., номер по предходен план: 586, трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, категория на земята при неполивни условия: 4, при съседи : 72624.905.604; 72624.905.88, 72624.905.86, 72624.905.301, 72624.905.55, 72624.905.54.

Николай Петров Ников
РЕГ. № ЧСИ
810
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул.”България” №1, ет.2,офис№ 205
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 604583
Мобилен телефон
0878377207
уебсайт
Публикувано на 1 февруари 2021 г. в 15:51 часа
Земеделски имот
728.33 кв.м
1 256.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Орляк
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 10:00
Публикувано на 15 февруари 2021 г. в 13:01 часа
Земеделски имот
1 001.00 кв.м
6 624.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каварна
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 25.02.2021 до 25.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.03.2021 09:30