ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
ПЛОЩ
2 765.00 кв.м
Населено място
с. Караманово
Адрес
местност Ливадите
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 063024, парцел 24 от масив 63, в землището на с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе, по документи за собственост, представляващ „Телчарник" и битова сграда с площ от 2.765 дка., начин на трайно ползване - Кравеферма. Имотът се намира в местност ЛИВАДИТЕ, заедно с построените в него сгради - СЕЛСКОСТОПАНСКИ ОБЕКТ /телчарник № 7, със застроена площ 931 кв.м. по нотариален акт за собственост, а по скица, представляващ сграда 01 - Краварник с площ 817 кв.м. и БИТОВА СГРАДА 02, със застроена площ 12 кв.м., заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения, включително но не само и правото на построяване на инсталация за компостиране на животински отпадъци, генерирани от ППК „СТАРТ - 93", съгласно разрешение за строеж № 24/17.10.2013 г. на Община Ценово, с описание по кадастрална карта: Поземлен имот с идентификатор 36316.63.24 /тридесет и шест хиляди и триста и шестнадесет, точка, шестдесет и три, точка, двадесет и четири/ в село Караманово, община Ценово, област Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-551/14.08.2019 г. / 14.08.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: местност ЛИВАДИТЕ, с площ: 2765 кв. м. /две хиляди и седемстотин шестдесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За животновъдна ферма, Категория на земята: 10 /десета/, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 063024 /масив шестдесет и три, парцел двадесет и четири/, Съседи: 36316.63.170, 36316.63.25, 36316.63.44, 36316.63.23, заедно със Сгради, които попадат върху имота: Сграда 36316.63.24.1: застроена площ 817 кв. м. /осемстотин и седемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; Сграда 36316.63.24.2: застроена площ 12 кв. м. /дванадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда, ЗАЕДНО С ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, изградена, построена по Разрешение за строеж № 24 от 17.10.2013 г. на Община Ценово, Приемо-предавателен протокол от 12.09.2015 г. в ПИ № 063024, с инвентарен № 4100025, състояща се от: 1.Отделение: „Прием и подготовка на входящите суровини“. Включва следните възли: 1.1. Механизирана приемна платформа, модел: LHCP. Предназначение: за складиране на балирани растителни отпадъци. Капацитет: 1200 кг/ч.; 1.2. Дробилка, модел: LHCHD2, липсва сер.№. Предназначение: за накълцване на балирани растителни отпадъци от пшеница, царевица, слънчоглед, които след това преминават в буферен съд с устройство за дозиране . Снабдена е с лентов транспортьор за извеждане на накълцаната растителна материя. Капацитет: 1200 кг/ч.; 1.3. Механизиран буферен бункер за растителни отпадъци с устройство за дозиране, модел: LHH140. Снабден с шнек с L= 4m; 0 = 600mm. Обем: V = 15 мЗ.; 1.4. Кран мостов едногредов с електротелфер с два броя саморазтоварващи се контейнери за зареждане на буферни съдове с устройства за дозиране на растителни и животински отпадъци от кравефермата, модел: L1DMTDKM2. Товароподемност: 12.5т.; 1.5. Механизиран буферен бункер за животински отпадъци от кравефермата с устройство за дозиране, модел: LDHHD2. Снабден с шнек с L= 4m; 0 = 600mm. Обем: V = 15 мЗ.; 2.Отделение: „Подготовка на работната смес“. Включва следните възли: 2.1. Механизирани съоръжения за транспорт на животински и растителни отпадъци с устройство за дозиране, модел: LHHMHD2. Капацитет: 4000 кг/ч.; 2.2. Смесител за биоразградими отпадъци, модел: MIX HD2. Капацитет: 6000 кг/ч.; 2.3.Верижно-лентов транспортьор, модел; LMIC. Капацитет: 6000 кг/ч; 3.Отделение „Термофилно компостиране". Включва следните възли: 3.1. Шнеков транспортьор, модел: LCCS1D. Намира се на входа на биокомпостера. Капацитет: 6000 кг/ч; 3.2. Биокомпостер, модел: ВС140. Капацитет: 10т/ден; 3.3.Верижно лентов транспортьор, модел: DMCC1. Капацитет: 6000 кг/ч.; 4.Отделение: "Мезофилно компостиране". Включва следните възли: 4.1. Съоръжение за пасивно термофилно и мезофилно компостиране, представляващо затворени аеробни биореактори, модел: CRD480. Капацитет: 15000 кг/ч.; 4.2. Верижно лентов транспортьор, модел: DMC1. Капацитет: 15000 кг/ч. Предназначение: за извеждане на компост след CRD480; 5.Отделение „Складиране"; 5.1. Механизирано съоръжение за транспортиране на стабилен биокомпост, модел: SCIC1; 5.2. Транспортна система, модел; SCDC1. Предназначение: за транспортиране на стабилен биокомпост от изхода на CRD 480 до склад за готова продукция; 6.Отделение: „Контрол, отчитане и запис на данни + Автоматизиране", модел: SCADA + А; Програма за визуализация и контрол на настройката на работната станция и Програма за управление и програмиране на PLC; 6.1. Климатизиране командна кабина; 6.2. Система за автоматично управление и контрол; 6.3 . Ел. Инсталация с табло за управление; 6.4. Резервна Система за автоматично управление и контрол; 6.5. Команден пулт ;6.6. Резервни ( команден пулт и ел. Инсталация); 6.7. Дизелов генератор, мощност: 30 kw; 40 kva; сер. № KZ1505046

Милкана Борисова Македонска
РЕГ. № ЧСИ
831
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Борисова” №23, ет.1
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 828839
Мобилен телефон
0892260747
Публикувано на 7 февруари 2021 г. в 13:10 часа
Фабрика
2 000.00 кв.м
541 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
гр. Русе, ул. Цар Калоян № 4
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Васил Петров Николов
СРОК
от 01.03.2021 до 01.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.04.2021 09:00