ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
60.00 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Връбница
Адрес
Район Връбница, ул. Виделина № 12
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 04.02.2021 до 04.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.03.2021 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 04.02.2021г. до 04.03.2021г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на длъжницика АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА, а именно:

             ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр. София, Район „Връбница", на ул. „Виделина" № 12 /дванадесет/, с площ от 60 /шестдесет/ квадратни метра, състояща се от: стая, кухня, антре и площадка, застроена в дъното на двора, която съгласно скица № 15-297512-23.06.2017г. на СГКК-гр.София, представлява сграда с идентификатор 68134.2821.104.2 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, две хиляди осемстотин двадесет и едно, точка, сто и четири, точка, две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.София, общ.Столична, обл.София /столица/, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: гр.София, район Връбница, ул.Виделина № 12, Сградата е разположена в поземелен имот с идентификатор 68134.2821.104, застроена площ: 41 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма,  ЗАЕДНО с 1/3 /една трета/ идеална част от дворно място, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот - ПИ, целият с площ по нотариален акт от 374 /триста седемдесет и четири/ квадратни метра, и с площ по графични данни съгласно скица от 391 /триста деветдесет и един/ квадратни метра, съставляващ по скица ПИ-планоснимачен номер 104 /сто и четири/, в квартал 18 /осемнадесет/, по плана на гр. София, местността „НПЗ Орион и съседни жилищни територии", при граници на ПИ според доказателствения акт и скица: ул. „Виделина", УПИ- парцел VIII - 101, 102, 103 /осми, отреден за имоти с планоснимачни номера сто и едно, сто и две и сто и три/, ПИ-планоснимачен номер 99 /деветдесет и девет/ и ПИ-планоснимачен номер 105 /сто и пет/, което съгласно скица № 15-297452-23.06.2017г. на СГКК-гр.София, представлява поземлен имот с идентификатор 68134.2821.104 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, две хиляди осемстотин двадесет и едно, точка, сто и четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.София, общ.Столична, обл.София /столица/, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.София, район Връбница, ул.Виделина № 12, площ: 397 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10m/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 104, квартал: 18, парцел: VII, съседи:  68134.2821.101, 68134.2821.102, 68134.2821.103, 68134.2821.1018, 68134.2821.105, 68134.2821.100, 68134.2821.99.

    /Забележка: Съгласно становище на СО, район Връбница и експертно конструктивно становище, представени по делото – СГРАДАТА НЕ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.169 от ЗУТ И Е НЕГОДНА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ/.

             НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването за имота е в размер на 28 400 лева /двадесет и осем хиляди и четиристотин лева/.

 Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и петък от 17.00 до 18.00 часа през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по настоящото дело, вписана на 02.11.2011г., т.17, акт № 189/2011г., дв.вх.рег.№ 47319/02.11.2011г.; Възбрана, вписана на 27.03.2017г., т.6, акт № 145/2017г., дв.вх.рег.№ 16276/27.03.2017г..

             Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп. д. № 20188480400626.

                  Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд.

                 На 05.03.2021г. в 10.30ч. в присъствието на явилите се наддавачи Частния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492 ГПК/.

Росица Иванова Апостолова
РЕГ. № ЧСИ
848
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, бул. "Витоша” № 16, ет.1, ап.2
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
029806820, 029864114
Мобилен телефон
0884298994
Публикувано на 10 февруари 2021 г. в 13:43 часа
Къща с парцел
1 050.00 кв.м
790 242.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.София, район Витоша , ул."Гергьовче" №18, местност Драгалевци.
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Македониев Бизов
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 09:00
Публикувано на 11 февруари 2021 г. в 14:38 часа
Къща с парцел
772.00 кв.м
475 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лозен
Адрес
ул. Цветна градина 11
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Благоев Якимов
СРОК
от 15.02.2021 до 15.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.03.2021 09:00
Публикувано на 24 февруари 2021 г. в 16:48 часа
Къща с парцел
796.00 кв.м
601 976.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
кв. Драгалевци, ул. „7-ма (седма)“ № 2
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Неделчо Любомиров Митев
СРОК
от 25.02.2021 до 25.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.03.2021 09:00