ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
618.00 кв.м
Населено място
гр. Ракитово
Адрес
ул. Христо Ботев № 50
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Самарджиев
СРОК
от 04.02.2021 до 04.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.03.2021 11:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 62004.5.224 (шестдесет и две хиляди и четири, точка пет, точка двеста двадесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, съгласно скица на поземлен имот № 3215/09.07.2010 година, издадена от СГКК град Пазарджик, с адрес на поземления имот: град Ракитово, улица „Христо Ботев“ №50 (петдесет), с площ по доказателствен акт от 594 (петстотин деветдесет и четири) квадратни метра, а по скица от 618 (шестстотин и осемнадесет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, стар идентификатор: квартал 9 (девети), парцел I (първи), при съседи: 62004.5.9549, 62004.5.226, 62004.5.225, 62004.5.223, заедно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА – ГАРАЖ и СКЛАД (преустройство в сушилня за дървен материал), с идентификатор 62004.5.224.1 (шестдесет и две хиляди и четири, точка пет, точка двеста двадесет и четири, точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, съгласно скица на поземлен имот №3220/09.07.2010 година, издадена от СГКК град Пазарджик, с адрес на поземления имот: град Ракитово, улица „Христо Ботев“ №50 (петдесет), с площ от 50 (петдесет) квадратни метра по доказателствен акт, а по скица с площ от 53 (петдесет и три) квадратни метра, с предназначение – сграда със смесено предназначение, заедно с построената в него МАСИВНА СГРАДА – МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, с идентификатор 62004.5.224.2 (шестдесет и две хиляда и четири, точка пет, точка двеста двадесет и четири, точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, съгласно скица на поземлен имот №3221/09.07.2010 година, издадена от СГКК град Пазарджик, с адрес на поземления имот: град Ракитово, улица „Христо Ботев“ №50 (петдесет), с площ по доказателствен акт от 140 (сто и четиридесет) квадтратни метра, а по скица от 154 (сто петдесет и четири ) квадратни метра,с предназначение – сграда за търговия.

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 31 000,00ридесет и една хиляди лева/, съставляваща 80% от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.

Гореописаният недвижим имот е собственост на длъжника по изп. дело АНИ МОД ЕООД C ЕИК 112664355.

Георги Николов Самарджиев
РЕГ. № ЧСИ
885
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Петко Машев" № 9, партер
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460420
Мобилен телефон
0895442313; 0895496006
Публикувано на 11 януари 2021 г. в 16:12 часа
Търговски имот
59.14 кв.м
47 700.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пазарджик
Адрес
ул. „Стоян Бакърджиев“ (Плакалница) № 5, ет. 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 15:30
Публикувано на 22 януари 2021 г. в 11:26 часа
Търговски имот
556.00 кв.м
17 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ракитово
Адрес
ул. Тодор Тупаров № 2А
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Самарджиев
СРОК
от 04.02.2021 до 04.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.03.2021 11:30
Публикувано на 1 февруари 2021 г. в 15:53 часа
Търговски имот
1 751.00 кв.м
100 909.76 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велинград
Адрес
ул. „Цепина“ № 1- (едно), 2 (две), 3 (три)
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 09.02.2021 до 09.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.03.2021 12:00
Публикувано на 3 февруари 2021 г. в 13:54 часа
Търговски имот
4 262.00 кв.м
108 806.36 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Варвара
Адрес
местност „ГРАДИНИТЕ“
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 15:00