ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
Етаж
8
ПЛОЩ
79.89 кв.м
Населено място
гр. Ямбол
Адрес
ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 62, находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Хале” № 8, вх.В, ет.8, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 87374.546.36.23.62
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.03.2021 до 01.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.04.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878  И.ХРИСТОВА

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК от  01.03.2021г.до 01.04.2021г.  ще се проведе нова ВТОРА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №.20188780402351, в сградата на РС-Ямбол,като 02.04.2021 г. в 9.00ч. в зала на ЯРС  ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел  удовлетворяване вземането на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ ”АД,а именно:

ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 62, находящ се в гр. Ямбол, ж.к.  „Хале”  № 8, вх.В, ет.8, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 87374.546.36.23.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с площ от 79.89 кв.м., който самостоятелен обект се намира в сграда № 23, разположена в поземлен имот с идентификатор 87374.546.36, състоящ се от три стаи, кухня,  коридор, сервизно помещение, ведно с прилежащите избено помещение № 17  с площ от 2.32 кв.м., както и 0,434 % идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху терена- Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 42300 лв. /четиридесет и две хиляди и триста лева/.

Имотът е собственост на Димитър Янков Илиев, учредена е ипотека и е наложена  възбрана в полза на взискателя. Книжата за проданта се намират в  кантората на ЧСИ .

За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.

При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.

За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.

Проданта приключва в края на работния ден-01.04.2021г.   -17,00ч.

Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете.

Гр.Ямбол, 22.01.2021г.           ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

 

Ирина Станева Христова
РЕГ. № ЧСИ
878
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ямбол, ул.”Парчевич” №4, ет.1
Окръжен съд
Ямбол
Телефон
046 623003
Мобилен телефон
0889300913
Публикувано на 19 януари 2021 г. в 15:22 часа
Тристаен апартамент
69.75 кв.м
51 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, бл. 17, вх. Б, ет. 6, ап. 55
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.02.2021 до 25.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.03.2021 09:00