ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
1 059.00 кв.м
Населено място
гр. Кърджали
Адрес
бул. „Сан Стефано“ № 32
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Росенов Сираков
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 40909.118.103.3.32 (четири, нула, девет, нула, девет, точка, едно, едно, осем, точка, едно, нула, три, точка, три, точка, три, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, одобрени със Заповед РД - 18-66/18.10.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Кърджали, п.к. 6600, бул. „Сан Стефано“ № 32 (тридесет и две), ет. 0 (нула), обект стол - ресторант, самостоятелния обект се намира на етаж 0 (нула), предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 1059.00 кв.м. ( хиляда петдесет и девет квадратни метра), прилежащи части: съответното право на строеж върху мястото, ниво: 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 40909.118.103.3.33, 40909.118.103.3.31, под обекта: 40909.118.103.3.37, над обекта: 40909.118.103.3.1, 40909.118.103.3.2, 40909.118.103.3.30, 40909.118.103.3, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 40909.118.103.3 (четири, нула, девет, нула, девет, точка, едно, едно, осем, точка, едно, нула, три, точка, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, одобрени със Заповед РД - 18-66/18.10.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота гр. Кърджали, п.к. 6600, бул. „Сан Стефано“ № 32 (тридесет и две), застроена площ 1947 кв.м. (хиляда деветстотин четиридесет и седем квадратни метра), брой надземни етажи 7 (седем), брой подземни етажи 1 (едно), брой самостоятелни обекти в сградата: 39 (тридесет и девет), предназначение: Жилищна сграда - многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.118.103 по Кадастралната карта и кадастралните рег гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, одобрени със Заповед РД - 18-66/18.10.2006 г. на Изпълнителния директор на А?, адрес на поземления имот гр. Кърджали, П.К. 6600, бул. „Сан Стефано“ № 32 (тридесет и две), площ: 2257 кв.м. (две хиляди двеста петдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, номер по предходен план: 5852, при съседи на поземления имот: 40909.118.102, 40909.118.107.

 

 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА:

1 164 655,58 /ЕДИН МИЛИОН СТО ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ШЕСТОТИН ПЕТДЕСЕТ И ПЕТ ЛВ. И ПЕТДЕСЕТ И ОСЕМ СТ./ ЛЕВА

/90 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ЦЕЛИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.

ОБЯВЕНАТА ЦЕНА Е С ДДС.

Росен Росенов Сираков
РЕГ. № ЧСИ
812
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Кърджали, бул.”България” №47,ет.4,офис 39
Окръжен съд
Кърджали
Телефон
0361 62112
Мобилен телефон
0886560860
уебсайт
Публикувано на 22 януари 2021 г. в 14:23 часа
Магазин
49.72 кв.м
50 969.95 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Кърджали
Адрес
кв.”Възрожденци”, ул.“Вълчо Табаков“ №8, ет.0
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Росенов Сираков
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 15:05
Публикувано на 26 януари 2021 г. в 16:31 часа
Магазин
249.24 кв.м
155 700.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Кърджали
Адрес
комплекс "Пентагон", ул. "Джорж Вашингтон"
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Росенов Сираков
СРОК
от 18.02.2021 до 18.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.03.2021 15:05
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 08:42 часа
Магазин
216.48 кв.м
132 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Кърджали
Адрес
комплекс "Пентагон", ул. "Джорж Вашингтон"
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Росенов Сираков
СРОК
от 18.02.2021 до 18.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.03.2021 15:10
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 08:47 часа
Магазин
239.58 кв.м
146 300.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Кърджали
Адрес
комплекс "Пентагон", ул. "Джорж Вашингтон"
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Росенов Сираков
СРОК
от 18.02.2021 до 18.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.03.2021 15:15