ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
4 006.00 кв.м
Населено място
гр. Смолян
Район
М. КЪШЛИТЕ
Адрес
1/4 идеална част от ИГЛОЛИСТНА ГОРА, М. КЪШЛИТЕ
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/4 (една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.38.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/ 10.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 4006 кв. м. (четири хиляди и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Горска, с начин на трайно ползване: Иглолистна гора, находящ се в землището на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, местност: КЪШЛИТЕ, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.450.7, 67653.38.8, 67653.38.9, 67653.38.5, 67653.34.40, 67653.450.27, 67653.450.36.

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет.6, офис 17
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт
Публикувано на 1 февруари 2021 г. в 13:37 часа
Земеделски имот
1 693.00 кв.м
1 013.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кремене
Адрес
местност "Блатата", с. Кремене, общ. Смолян, обл. Смолян
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Здравка Костадинова Тонева
СРОК
от 09.02.2021 до 09.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.03.2021 10:00
Публикувано на 1 февруари 2021 г. в 13:44 часа
Земеделски имот
540.00 кв.м
5 468.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кремене
Адрес
местност "Дервишица", с. Кремене, общ. Смолян, обл. Смолян
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Здравка Костадинова Тонева
СРОК
от 09.02.2021 до 09.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.03.2021 10:00