ПЛОЩ
2 426.00 кв.м
Населено място
гр. Смолян
Район
НИВА, М. КЪШЛИТЕ
Адрес
1/4 идеална част от НИВА, М. КЪШЛИТЕ
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/4 (една четвърт) идеална част от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.39.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/ 10.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2426 кв. м. (две хиляди четиристотин двадесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, находящ се в землището на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, местност: КЪШЛИТЕ, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.39.16, 67653.39.25, 67653.39.15, 67653.39.24, 67653.39.14, 67653.39.37, 67653.39.41.

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет.6, офис 17
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт
Публикувано на 15 януари 2021 г. в 15:55 часа
Земеделска земя
8 902.00 кв.м
1 442.16 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лясково
Адрес
1/2 идеална част от НИВА, М. ЛЯСКОСКИРЕ
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 10:00
Публикувано на 15 януари 2021 г. в 15:57 часа
Земеделска земя
2 959.00 кв.м
480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лясково
Адрес
1/2 идеална част от НИВА, М. АВЛИЯТА
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 10:00
Публикувано на 15 януари 2021 г. в 15:59 часа
Земеделска земя
4 093.00 кв.м
620.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лясково
Адрес
1/2 идеална част от НИВА, М. ЕМОВОТО
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 10:00
Публикувано на 15 януари 2021 г. в 16:00 часа
Земеделска земя
3 168.00 кв.м
472.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лясково
Адрес
1/2 идеална част от НИВА, М. БОДОТИНА
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 10:00