ПЛОЩ
40 000.00 кв.м
Населено място
с. Бресте
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 22.02.2021 до 22.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ /една втора/ идеална част от: ШИРОКОЛИСТНА ГОРА с площ от 80,00 дка /осемдесет декара/, в местността „СОВАТА“, съставляваща имот №201023 /двеста и една хиляди и двадесет и трети/, масив 201 /двеста и първи/, парцел 23 /двадесет и трети/, по картaта на възстановената собственост на землището на село Бресте, при граници и съседи: имот №201022 широколистна гора на МЗГ-стопанисвано от Държавно лесничейство, имот №201005 широколистна гора на насл. на Иванчо Кънчев Мишовски, имот №200013 просека на МЗГ-Държавно лесничейство, имот №201016 - пожарище на МЗГ-Държавно лесничейство, имот №201024 – широколистна гора на МЗГ-Държавно лесничейство, имот №201021 широколистна гора на насл. на Христо Кодев Тошовски и имот №000363 полски път на Кметство село Бресте. Имотът е образуван от имот №201006, имотът попада в отдел 609/в — 79,984 дка. — широколистна гора, а по скица № К04400/03.12.2014г. имот с номер 201023 в землището на село Бресте с ЕКАТТЕ 06433, община Червен бряг, площ 80.000 /осемдесет/ дка, начии на трайно ползване: широколистна гоpa, от които 79,984 дка /седемдесет и девет декара деветстотин осемдесст и четири квадратни метра/ - широколистна гора попадат в отдел 609 /шестстотин и девет/, подотдел „в“, съгласно описанието по доказателствен нотариален акт, а съгласно скица №15-587407/01.07.2019г. на СГКК Плевен, представлява поземлен имот с идентификатор 06433.201.23 /нула шест хиляди четиристотин тридесет и три, точка, двеста и едно, точка, двадесет и три/, находящ се в село Бресте, община Червен бряг, област Плевен, в местността „Совата“, с площ от 79981 кв.м. /седемдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: горска, с начин на трайно ползване: широколистна гора, отдел/подотдел – 40/е1, с площ 33 168.00 кв.м. /тридесет и три хилядисто шестдесет и осем квадратни метра/, вид на горите или на подотдела: превръщане, отдел/подотдел – 40/1, с площ 1643.00 кв.м. /хиляда шестотин четиридесет и три квадратни метра/, вид на горите или на подотдела: превръщане, отдел/подотдел – 40/с, с площ 45169.00 кв.м. /четиридесет и пет хиляди сто шестдесет и девет квадратни метра/, вид на горите или на подотдела: превръщане, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 201023; при граници и съседи: 06433.201.16; 06433.201.24; 06433.201.363; 06433.201.21; 06433.201.22; 06433.201.5; 06433.200.13

-при първоначална цена – 8 341 /осем хиляди триста четиридесет и един лева/ Данъчната оценка на целият имот е 2495.40 лева, съгласно удостоверение издадено от МДТ при Община Червен бряг.

Тежести за имота: Възбрана от данъчна администрация том 1, акт 20/2004г., в полза на Република България /собственик РЗ Комерсиал ООД/; Възбрана том 1, акт 26/2009г., в полза на Цеко Христов Цеков /собственик РЗ Комерсиал ООД/; Покупко-продажба том 10, акт 138/2014г., продавач Венцислава Стефанова Стефанова в качеството на синдик на РЗ Комерсиал ООД /в несъстоятелност/, купувач Тодор Ангелов Дзигаров; Възбрана том 1, акт 33/2018г., в полза на „Банка ДСК“ ЕАД и ТД на НАП Варна, съгласно удостоверение за тежести с изх.№195/11.7.2019г. на АВ Имотен регистър.

Татяна Бориславова Кирилова
РЕГ. № ЧСИ
815
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. Ресен No15
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 806778
Мобилен телефон
0887615050; 0879125174
уебсайт
Публикувано на 15 февруари 2021 г. в 14:21 часа
Земеделски имот
474.00 кв.м
27 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Рибен
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Надежда Иванова Вангелова
СРОК
от 16.02.2021 до 16.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.03.2021 09:30