ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
2
ПЛОЩ
48.00 кв.м
Населено място
гр. Плевен
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 22.02.2021 до 22.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

АПАРТАМЕНТ №6 /шест/, находящ се в град Плевен, община Плевен, област Плевен, в многофамилна жилищна сграда на улица „Лъчезарна“ №7а /седем – буква „а“/, която жилищна сграда, съгласно кадастрална скица и кадастралните регистри на СГКК гр.Плевен, е с идентификатор 56722.654.318.4 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и четири, точка, триста и осемнадесет, точка, четири/, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идетификатор № 56722.654.318 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и четири, точка, триста и осемнадесет/, на II /втори/ етаж, състоящ се от дневна – кухня, баня с тоалетна, със застроена площ от 48 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра/, при съседи по нотариален акт: северозапад – ап. 7, югозапад – улица, североизток – ап. № 5, югоизток – двор, отгоре – ап. №10, отдолу – ап. №2, заедно с МАЗА № 14 /четиринадесет/, със светла площ 4,94 кв.м. /четири цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра/, при съседи по нотариален акт: североизток – двор, югозапад – маза №13, северозапад – двор, югоизток – маза №15, отгоре – гараж, както и припадащите се 4,1957% /четири цяло хиляда деветстотин петдесет и седем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и общите помещения на сградата с площ от 107,56 кв.м. /сто и седем цяло и петдесет и шест стотни квадратни метра/ и същата идеална част от правото на строеж на сградата, построена в дворно място – парцел ХХ /двадесет/, планоснимачен номер 265 /двеста шестдесет и пет/, в строителен квартал 34 /тридесет и четири/ по плана град Плевен, при съседи: имот № XXVII – 269а, 268а на Симеон Чорбаджиев и имот XVIII – 264 на Любка Кънчева и др., и имоти с пл. №263 и №266. Съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-56/19.09.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, и последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект от 02.09.2014г., имота представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.654.441.1.6 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и четири, точка, четиристотин четиридесет и едно, точка, едно, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 56/18.09.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 02.09.2014г. Адрес на имота: град Плевен, община Плевен, област Плевен, улица „Лъчезарна“ № 7-а /седем – буква „а“/, етаж 2 /втори/, апартамент 6 /шест/. Самостоятелният обект се намира на етаж 2 /втори/ в сграда с идентификатор № 56722.654.441.1 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и четири, точка, четиристотин четиридесет и едно, точка, едно/ с предназначение: Жилищна сграда – многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.654.441 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и четири, точка, четиристотин четиридесет и едно/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище - апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ от 48,00 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра/. Прилежащи части: Маза № 14 /четиринадесет/ с площ 4,94 кв.м. /четири цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра/. Ниво: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-56722.654.441.1.5, 56722.654.441.1.7, под обекта-56722.654.441.1.2, над обекта- 56722.654.441.1.10.Стар идентификатор 56722.654.318.4.6.

Имота е въведен в експлоатация съгласно Удостоверение №137/07.11.2014г., за въвеждане в експлоатация на строеж „Жилищна сграда на три етажа с гаражи и тавански етаж на две нива“ /16 апартамента, ателие и 10 бр.гаражи/ със сградни ВиК отклонения и ел.захранване, находящ се в УПИ ХХ – 265 с идентификатор № 56722.654.441.1, кв.34, по плана на гр.Плевен, с административен адрес гр.Плевен, ул.“Лъчезарна“ №7а.

- при първоначална цена – 39 384 лева /тридесет и девет хиляди триста осемдесет и четири лева/. Данъчната оценка на имота е 20 173.10 лв., съгласно удостоверение на МДТ гр.Плевен.

Тежести за имота:

Вписана договорна ипотека том 2, акт №111/2008г., подновяване/новиране том 2, акт №103/2018г., в полза на „ОББ“ АД;

Възбрана том 1, акт №38/2010г., в полза на „Райфайзенбанк България“ЕАД;

Възбрана том 5, акт №8/2010г., в полза на „Уникредит Булбанк“АД, върху ½ ид.ч. собственост на Ивайло П.Иванов;

Възбрана том 6, акт №178/2010г., в полза на „ОББ“ АД;

Възбрана том 3, акт №76/2015г., в полза на „Фронтекс Интернешънъл“АД, върху ½ ид.ч. собственост на Ивайло П.Иванов, по изп.дело №20158790400909 на ЧСИ Велислав Петров;

Възбрана том 4, акт №110/2020г., в полза на „ОББ“ АД по изп.дело №20208150401177, по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, рег.№815 и район на действие ОС – Плевен, съгласно удостоверение за тежести на АВ Имотен регистър.

Татяна Бориславова Кирилова
РЕГ. № ЧСИ
815
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. Ресен No15
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 806778
Мобилен телефон
0887615050; 0879125174
уебсайт