ПЛОЩ
1 741.00 кв.м
Населено място
гр. Плевен
Адрес
западна инд.зона
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 22.02.2021 до 22.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Плевен, с адрес Западна индустриална зона, с идентификатор 56722.652.24 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и две, точка, двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-56/18.09.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ от 1 741,00 кв.м. /хиляда седемстотин четиридесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план №1136 /хиляда сто тридесет и шест/, квартал 608 /шестстотин и осем/, парцел № XXXII / тридесет и втори/ по плана на града, при съседи: имоти с идентификатори 56722.652.23, 56722.652.39, 56722.652.25, 56722.652.26, 56722.652.537, 56722.652.37, 56722.652.539, а по доказателствен акт за собственост - НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Плевен, Индустриална зона, с площ от 1720 кв.м. /хиляда седемстотин и двадесет кв.метра/, съставляващ имот № XXXII /тридесет и втори/, в квартал 608 /шестстотин и осми/, по регулационния план на града, при съседи: юг- УПИ № XXXIII за производствена и складова дейност, запад-УПИ IV за производствена и складова дейност и УПИ XLIII -за производствена и складова дейност, изток- коридор на ВиК, север-УПИ ХХХ -за производствена и складова дейност.

- при първоначална цена –31 680 лева без ДДС /тридесет и една хиляди шестстотин и осемдесет лева/ Данъчната оценка за имота е в размер на 32 299.90 лв.

Тежести за имота: вписана договорна ипотека в полза на „БАНКА ДСК“ АД под том 3, акт №27/2012г.; вписана възбрана том 3, акт №86/2017г., в полза на Община Долна Митрополия; възбрана том 1, акт №37/2018г.,в полза на „БАНКА ДСК“ АД, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№1096/27.03.2018г. на АВ, Имотен регистър.

Татяна Бориславова Кирилова
РЕГ. № ЧСИ
815
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. Ресен No15
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 806778
Мобилен телефон
0887615050; 0879125174
уебсайт
Публикувано на 5 януари 2021 г. в 16:47 часа
Парцел
6.00 кв.м
30 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Плевен
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 05.03.2021 до 05.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.04.2021 10:10
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 11:04 часа
Парцел
3 590.00 кв.м
68 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Плевен
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 05.03.2021 до 05.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.04.2021 09:00
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 16:14 часа
Парцел
2 500.00 кв.м
810.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Любеново
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 05.03.2021 до 05.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.04.2021 10:00
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 16:16 часа
Парцел
4 899.00 кв.м
1 588.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Черковица
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 05.03.2021 до 05.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.04.2021 10:00