ПЛОЩ
1 282.00 кв.м
Населено място
гр. Плевен
Адрес
западна идн.зона
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 22.02.2021 до 22.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Плевен, с адрес Западна индустриална зона, с идентификатор 56722.652.26 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и две, точка, двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-56/18.09.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 1 282,00 кв.м. /хиляда двеста осемдесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план №1136 /хиляда сто тридесет и шест/, квартал 608 /шестстотин и осем/, парцел № XXX /тридесети/ при съседи: имоти с идентификатори 56722.652.37, 56722.652.24, 56722.652.25, 56722.652.27, 56722.652.28, 56722.652.537, а по доказателствен акт за собственост - НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Плевен, Индустриална зона, с площ от 1300 кв.м. /хиляда и триста кв.метра/, съставляващ имот № XXX /тридесет/, в квартал 608 /шестстотин и осми/, по регулационния план на града, при съседи: юг- УПИ № XXXII за производствена и складова дейност, запад- УПИ IV- за производствена и складова дейност, изток УПИ XXXI-трафопост, север УПИ XXVIII- за производствена и складова дейност и УПИ XXIX -за производствена и складова дейност и път.

- при първоначална цена – 23 400 лева без ДДС /двадесет и три хиляди и четиристотин лева/ Данъчната оценка за имота е в размер на 24 412,70 лв.

Тежести за имота: вписана договорна ипотека в полза на „БАНКА ДСК“ АД под том 3, акт №27/2012г.; възбрана том 1, акт №37/2018г., в полза на „БАНКА ДСК“ АД, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№1097/27.03.2018г. на АВ, Имотен регистър.

Татяна Бориславова Кирилова
РЕГ. № ЧСИ
815
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. Ресен No15
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 806778
Мобилен телефон
0887615050; 0879125174
уебсайт
Публикувано на 5 януари 2021 г. в 16:47 часа
Парцел
6.00 кв.м
30 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Плевен
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 05.03.2021 до 05.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.04.2021 10:10
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 11:04 часа
Парцел
3 590.00 кв.м
68 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Плевен
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 05.03.2021 до 05.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.04.2021 09:00
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 16:14 часа
Парцел
2 500.00 кв.м
810.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Любеново
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 05.03.2021 до 05.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.04.2021 10:00
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 16:16 часа
Парцел
4 899.00 кв.м
1 588.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Черковица
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 05.03.2021 до 05.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.04.2021 10:00