ПЛОЩ
5 874.00 кв.м
Населено място
с. Черни връх
Адрес
местност "Каялтъ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 15.03.2021 до 15.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.04.2021 14:00
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот, съставляващ имот № 020084 в землището на село Черни връх с ЕКАТТЕ 80950, местността „КАЯЛТЪ“, община Смядово, област Шумен с площ от 5.875 дка., начин на трайно ползване: изоставена нива, вид собственост – частна, десета категория на земята при неполивни условия, имотът попада в отдел/подотдел 75/к1, с площ 4.353 дка., вид на горите или вид на подотдела: широколистна гора, при граници и съседи: имот № 020083 – изоставена нива, имот № 020035 – изоставена нива, имот № 020085 – изоставена нива и имот № 000046 – полски път. Имотът е образуван от имот № 020034, а съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Черни връх, община Смядово, област Шумен представлява: Поземлен имот с идентификатор 80950.20.84, находящ се в област Шумен, община Смядово, село Черни връх, местност „КАЯЛТЪ“, вид собственост: частна, вид територия: земеделска, категория 10, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, с площ 5874 кв.м., стар номер 020084, при съседи: 80950.20.35, 80950.20.83, 80950.20.87, 80950.20.85

Ана Рашева Рашева
РЕГ. № ЧСИ
930
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул. Съединение №117, вх.1, ет.1, ап. 1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 800017
Мобилен телефон
0898608804
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 09:28 часа
Земеделска земя
3 500.00 кв.м
1 461.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Черни връх
Адрес
местност "Каялтъ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 15.03.2021 до 15.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.04.2021 14:00
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 09:31 часа
Земеделска земя
5 018.00 кв.м
2 102.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Черни връх
Адрес
местност "Каялтъ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 15.03.2021 до 15.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.04.2021 14:00
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 09:37 часа
Земеделска земя
11 798.00 кв.м
5 299.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Черни връх
Адрес
местност "Незам чешма"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 15.03.2021 до 15.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.04.2021 14:00
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 09:47 часа
Земеделска земя
4 000.00 кв.м
2 044.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Черни връх
Адрес
местност "Каянлъка"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 15.03.2021 до 15.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.04.2021 14:00