ПЛОЩ
3 500.00 кв.м
Населено място
с. Черни връх
Адрес
местност "Каялтъ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 15.03.2021 до 15.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.04.2021 14:00
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот, съставляващ имот № 019005 в землището на село Черни връх с ЕКАТТЕ 80950, местността „КАЯЛТЪ“, община Смядово, област Шумен с площ от 3.500 дка., начин на трайно ползване: изоставена нива, вид собственост – частна, десета категория на земята при неполивни условия, имотът попада в отдел/подотдел 75/ф1, площ 2.489 дка., вид на горите или вид на подотдела: широколистна гора, при граници и съседи: имот № 019002 – изоставена тр. нас., имот № 019004 – изоставена нива, имот № 019009 – изоставена тр. нас., имот № 019008 – изоставена нива, имот № 000045 – полски път и имот № 019007 – изоставена нива, а съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Черни връх, община Смядово, област Шумен представлява: Поземлен имот с идентификатор 80950.19.5, находящ се в област Шумен, община Смядово, село Черни връх, местност „КАЯЛТЪ“, вид собственост: частна, вид територия: земеделска, категория 10, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, с площ 3500 кв.м., стар номер 019005, при съседи: 80950.19.2, 80950.19.7, 80950.19.8, 80950.19.66, 80950.19.9, 80950.19.4

Ана Рашева Рашева
РЕГ. № ЧСИ
930
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул. Съединение №117, вх.1, ет.1, ап. 1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 800017
Мобилен телефон
0898608804
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 09:34 часа
Земеделски имот
4 000.00 кв.м
1 670.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Черни връх
Адрес
местност "Каялтъ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 15.03.2021 до 15.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.04.2021 14:00
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 09:43 часа
Земеделски имот
5 500.00 кв.м
2 426.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Черни връх
Адрес
местност "Бобник"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 15.03.2021 до 15.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.04.2021 14:00
Публикувано на 5 април 2021 г. в 10:43 часа
Земеделски имот
165 076.00 кв.м
780 575.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Писарево
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Стефанов Русев
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 12:15
Публикувано на 5 април 2021 г. в 10:56 часа
Земеделски имот
183 837.00 кв.м
1 120 581.72 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Писарево
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Стефанов Русев
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 12:30